Okladka_11-2013.jpg
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (11) 2013

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

Zbliża się okres zimowego przestoju w wykonawstwie robót drogowych. Jednocześnie jest to czas podsumowań zrealizowanych w 2013 roku inwestycji. W wielu gminach w dużym stopniu udało się wykorzystać zarówno środki własne, jak i różnego rodzaju dotacje unijne, przeznaczone na rozwój szeroko pojętej infrastruktury drogowej.

W tej chwili dużym wyzwaniem dla zarządców jest konieczność przeprowadzenia remontów dróg istniejących. Wraz z rozwojem sieci drogowej wybudowano wiele mniejszych oraz dużych centrów handlowych i logistycznych. W samym tylko Poznaniu w 2013 roku powstały dwa parki handlowe przyciągające codziennie tysiące klientów.

Z tego względu na wielu ulicach w mieście oraz odcinkach pozamiejskich natężenie ruchu samochodowego znacząco wzrosło. Jednocześnie ze zwiększeniem ruchu osobowego wzrósł ruch pojazdów ciężarowych, na co istniejące drogi nie były w pełni przygotowane.

Dodatkowym wyzwaniem jest budowa dróg wewnętrznych na terenach wielu nowo powstających osiedli mieszkaniowych, których z miesiąca na miesiąc w polskich miastach przybywa.

Nie zawsze budowa dróg musi być kojarzona z milionowymi inwestycjami, jak to ma miejsce w przypadku autostrad i dróg ekspresowych. Warto przy ustalaniu budżetów na rok 2014 wziąć pod uwagę dostępne lokalne surowce oraz możliwości techniczne wykonawców.

Tylko przy kompleksowym i racjonalnym spojrzeniu na problem modernizacji polskiej infrastruktury drogowej jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie nasze drogi stawiają przed swoimi zarządcami.

Warto także okres zimowy poświęcić na dokładniejszą analizę potrzeb całej sieci drogowej, aby bez pośpiechu i skutecznie móc realizować wyznaczane sobie i mieszkańcom cele.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Odwodnienie dróg i parkingów

Czasami źle zaprojektowane i wykonane odwodnienie powierzchniowe może w krótkim czasie spowodować znaczne uszkodzenia drogi i jej otoczenia. Przedstawiamy najczęściej stosowane metody odwodnienia powierzchniowego, jak rowy przydrożne, zbiorniki i rowy infiltracyjne oraz odparowujące. Omawiamy również przykładowe rozwiązania systemów retencyjnych w postaci skrzynek i tuneli rozsączających.

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Podbudowy drogowe

Polska nie ma rozwiniętej sieci autostrad i dróg ekspresowych, lecz nie jest to największym mankamentem polskiego drogownictwa. Problemem jest stan dróg o znaczeniu krajowym oraz lokalnym. Mowa tutaj szczególnie o drogach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, których stan bardzo często wymaga podjęcia konkretnych decyzji o ich remontach i przebudowie.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

DOROTA DORSKA-HAVARIS listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Jakich dokumentów może żądać zamawiający przy wyborze wykonawców w zamówieniach publicznych

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych istotnie ograniczają katalog dokumentów i oświadczeń, jakich zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców. Wynika z nich, że mogą to być wyłącznie dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia danego postępowania o zamówienie publiczne.

MARIUSZ DYKA listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Inwestycje drogowe a ochrona zieleni i zwierząt

Jednym z problemów, z którymi trzeba się uporać, planując inwestycję drogową, prace związane z remontem drogi czy jej utrzymaniem, jest spełnienie prawnych wymagań dotyczących ochrony przyrody, w szczególności świata roślin i zwierząt. Przepisy w tym zakresie są obszerne, co nie sprzyja ich dokładnemu poznaniu przez administratorów dróg. Warto zatem przyjrzeć się tym najczęściej spotykanym.

ALEKSANDER WOŹNICKI listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Prawne uwarunkowania leasingu maszyn i urządzeń dla samorządów w celu realizacji zadań związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg

Rynek usług leasingowych w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Przez wiele lat z tej formy nabywania majątku korzystali jednak głównie przedsiębiorcy. W ostatnim czasie jednostki samorządu terytorialnego oraz powiązane z nimi jednostki organizacyjne coraz chętniej sięgają po leasing jako formę finansowania zakupu, np.: samochodów osobowych, autobusów, sprzętu medycznego oraz maszyn i urządzeń służących do utrzymywania, konserwacji i budowy dróg. Na tę sytuację ma wpływ pogarszająca się kondycja finansowa samorządów wynikająca z kurczenia się dochodów oraz z nowych obciążeń finansowych. Skłania to do poszukiwania pozabilansowych form finansowania inwestycji.

DOROTA DORSKA-HAVARIS listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Zasady umieszczania reklam przy drogach

Zasady umieszczania reklam przy drodze określają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.; dalej u.d.p.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.; dalej pr.bud.). W świetle przywołanych regulacji, planując umieszczenie reklamy przy drodze, należy uwzględnić przede wszystkim:

  1. minimalne odległości reklam od zewnętrznej krawędzi jezdni,
  2. ogólny zakaz lokalizowania reklam w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów,
  3. obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
  4. obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi.

WARTO WIEDZIEĆ

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Niszczenie zieleni przydrożnej

Zieleń, w tym drzewa, krzewy i rośliny zielne, jest ważnym elementem towarzyszącym drogom pełniącym funkcje sanitarne, przyrodnicze, społeczne i kulturowe, które J. Solon szeroko opisał i skategoryzował jako usługi ekosystemowe. Jakkolwiek rola zieleni przyulicznej nie jest kwestionowana, to już być albo nie być dla drzew przydrożnych jest tematem dyskusyjnym i wywołującym spory etyczne. Drzewa są też niedostatecznie chronione i w dużym stopniu wystawione na niekorzystne działanie czynników stresowych miasta. Choć w przeciwieństwie do sadzenia drzew zakładanie w pasach przydrożnych trawników i zakrzewień nie budzi protestów, to i tu widać brak dbałości i niszczenie.