Prawne Zeszyty Drogowe

Zasady umieszczania reklam przy drogach

Zasady umieszczania reklam przy drodze określają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.; dalej u.d.p.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.; dalej pr.bud.). W świetle przywołanych regulacji, planując umieszczenie reklamy przy drodze, należy uwzględnić przede wszystkim:

 1. minimalne odległości reklam od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 2. ogólny zakaz lokalizowania reklam w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów,
 3. obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
 4. obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi.

Reklamą w rozumieniu u.d.p. jest nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych pojęcie reklamy na gruncie przepisów u.d.p. rozumiane jest szeroko i obejmuje m.in.:

 • tablicę zajmującą pas drogowy, jeżeli stanowi widoczną dla użytkowników drogi informację o rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu jej umieszczenia lub innym (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 października 2008 r.; sygn. II SA/Bd 649/08 i wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2007 r.; sygn. VI SA/Wa 2246/06),
 • siatkę ochronną (zabezpieczającą rusztowania remontowanego budynku czy zabezpieczającą inne prace remontowe), stanowiącą również nośnik informacji wizualnej (wyroki WSA w Szczecinie z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. II SA/Sz 1080/07 i z dnia 1 października 2008 r., sygn. II SA/Sz 432/08),
 • kasetony umieszczone na kiosku z reklamą radia, tygodnika czy telefonii komórkowej i każdy inny nośnik informacji wizualnej mający na celu rozpowszechnianie określonego produktu lub usługi i w konsekwencji zwiększenie liczby potencjalnych odbiorców (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. II SA/Sz 1026/07).

Zasady sytuowania tablic reklamowych

Sytuując reklamę przy drodze, w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, że obiekty budowlane przy drogach, w tym reklamy, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni w odpowiedniej odległości (tab. 1.).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze krajowej, powiatowej, wojewódzkiej lub gminnej poza terenem zabudowy w odległości mniejszej niż powyżej określona może nastąpić za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

Warto również pamiętać o szczególnych regulacjach wynikających z warunków technicznych określonych w aktach wykonawczych do pr.bud. I tak, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144), na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego zakazuje się umieszczania reklam, plakatów, a także tablic informacyjnych i innych przedmiotów niezwiązanych z ruchem drogowym, zaś na przejeździe oraz w odległości do 20 m od niego zabrania się umieszczania reklam, które mogłyby ograniczać widoczność.

Wygląd tablic reklamowych powinien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). Przede wszystkim tablice reklamowe nie mogą zawierać elementów odblaskowych, nie mogą oślepiać kierujących pojazdami oraz nie mogą wprowadzać w błąd uczestników ruchu. Problematyka sposobu i intensywności oświetlenia, gabarytów oraz kolorystyki reklam planowanych przez inwestora, jego uciążliwości wobec nieruchomości sąsiednich, w tym zajętych pod drogi publiczne, jest oceniana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizowanie reklamy w pasie drogowym

W myśl przepisów u.d.p., aktualna jest zasada ochrony pasa drogowego, zgodnie z którą w pasie drogowym zabronione są czynności mogące powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszać jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym reklam, dopuszczalne jest jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi wydanego decyzją administracyjną na podstawie art. 39 ust. 3 u.d.p.

W zezwoleniu na lokalizowanie reklamy w pasie drogowym zarządca drogi określa w szczególności: rodzaj reklamy, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

 • uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
 • uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu tablicy reklamowej,
 • uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.

Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28 ust. 1 pr.bud., roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31. Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 6 pr.bud. z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zostały zwolnione roboty budowlane polegające

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34 Strona 35 Strona 36 Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

DOROTA DORSKA-HAVARIS listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Jakich dokumentów może żądać zamawiający przy wyborze wykonawców w zamówieniach publicznych

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych istotnie ograniczają katalog dokumentów i oświadczeń, jakich zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców. Wynika z nich, że mogą to być wyłącznie dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia danego postępowania o zamówienie publiczne.

MARIUSZ DYKA listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Inwestycje drogowe a ochrona zieleni i zwierząt

Jednym z problemów, z którymi trzeba się uporać, planując inwestycję drogową, prace związane z remontem drogi czy jej utrzymaniem, jest spełnienie prawnych wymagań dotyczących ochrony przyrody, w szczególności świata roślin i zwierząt. Przepisy w tym zakresie są obszerne, co nie sprzyja ich dokładnemu poznaniu przez administratorów dróg. Warto zatem przyjrzeć się tym najczęściej spotykanym.