Okladka_14-2014.jpg
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (14) 2014

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

W ostatnich numerach omawialiśmy bieżące problemy zarządców dróg związane z zimą i naprawami pozimowymi. Tym razem poruszamy kolejne tematy, które są aktualne ze względu na intensywny okres prac inwestycyjnych i utrzymaniowych związany ze sprzyjającą pogodą. W niniejszym wydaniu polecamy m.in. artykuł „Uczmy się na cudzych błędach – najczęstsze wady nowych inwestycji”. Gdy mowa o inwestycjach drogowych w Polsce, często kwestią problematyczną jest jakość wykonania. Wynika to z kilku czynników, np. z pośpiechu (niemożliwych do zrealizowania terminów oddania inwestycji), cięcia kosztów (niska jakość materiałów) lub błędów projektowych. Znaczący wpływ na taki stan rzeczy mają ograniczone fundusze inwestorów, a co się z tym wiąże, wybór najtańszego wykonawcy. Zarządcy i właściciele dróg, często ze względu na ograniczony budżet, godzą się na gorszą jakość, licząc się z tym, że inwestycja będzie wymagała napraw w niedalekiej przyszłości. Autorka opisuje konkretne przykłady błędów zaczerpnięte z własnej praktyki zawodowej. Problemem, który często nurtuje zarządców dróg niższych kategorii, jest naprawa i utrzymanie poboczy nieutwardzonych. W tym numerze opisujemy przyczyny powstawania uszkodzeń oraz radzimy, jakie stosować metody naprawcze w zależności od rodzaju uszkodzenia. Ponadto polecamy temat proponowany przez Czytelników borykających się z przypadkami poważnych zniszczeń wokół inwestycji drogowych związanych z siedliskami bobrów. Jak powstrzymać bobry? Mimo że sprawa nie jest łatwa, ponieważ zwierzęta te znajdują się pod ochroną i „pozbywanie się ich” jest regulowane rygorystycznymi przepisami, to jednak autor znajduje pewne rozwiązania prawne w tym zakresie.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Jak zaradzić zarastającym rowom i pasom przydrożnym

Wzdłuż dróg prowadzi się cięcia techniczne krzewów i drzew wrastających w światło skrajni drogowej oraz usuwa się drzewa uszkodzone i obumierające, grożące złamaniem lub wywróceniem. Poprawa bezpieczeństwa i zapobieżenie naturalnej sukcesji są też powodem koszenia roślinności zielnej wzdłuż poboczy dróg. Wybujałe trawy, krzewy czy drzewa mogą ograniczać widoczność nadjeżdżających pojazdów lub znaków drogowych. Częstotliwość koszenia i podkrzesywania zadrzewień jest uzależniona od lokalnych potrzeb, przepisów prawnych (w tym też ustawy o ochronie przyrody), warunków pogodowych i stanu roślin. Elastyczność terminów koszenia jest często zachowana z uwagi na okresy opadów, suszy czy pylenia roślin. Jedynie prawidłowe przeprowadzenie tych zabiegów gwarantuje bezpieczeństwo i pozwala zachować roślinność przydrożną w dobrej kondycji, która gwarantuje walory estetyczne.

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Projektowanie dróg zamiejskich

Artykuł jest kolejną częścią cyklu materiałów poświęconych tematyce projektowania infrastruktury drogowej. Dwie pierwsze części dotyczyły projektowania ulic miejskich, natomiast niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie projektowania dróg poza obszarem zabudowanym. Budowa odcinków zamiejskich często stwarza inwestorom i zarządcom dróg wiele problemów już na etapie ich prawidłowego projektowania. Dotyczy to zarówno parametrów geometrycznych drogi w planie i przekroju, jak i jej konstrukcji. W artykule omówiono proponowane przez autora rozwiązania projektowe dla dróg w zależności od ich przeznaczenia, struktury rodzajowej użytkowników, warunków terenowych oraz występującego lub prognozowanego natężenia ruchu. Wszystkie informacje zawarte w materiale dotyczą dróg niższych klas – lokalnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i co najwyżej wybranych odcinków dróg krajowych.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARCIN KRAWCZYK maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Zajęcie pasa drogowego – kto i kiedy ma do tego prawo oraz kary za nielegalne zajęcia

W trakcie procesu inwestycyjnego pojawia się konieczność wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu albo zajęcia na potrzeby budowy pasa drogowego lub jego części. O ile pierwsza sytuacja uregulowana jest w prawie budowlanym, o tyle w przypadku pasa drogowego wymagane jest spełnienie warunków określonych w odrębnych przepisach. Regulacje zawarte w ustawie o drogach publicznych w praktyce wywołały wiele kontrowersji i doczekały się pokaźnego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, o czym będzie mowa w niniejszym artykule.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK maj-czerwiec | 3 (14) 2014

FIDIC w konkretach: obowiązki i uprawnienia zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera

Zgodnie z Warunkami kontraktowymi Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) wszystkie podmioty biorące udział w przedsięwzięciu są jego uczestnikami, przy czym FIDIC wyszczególnia zarówno strony kontraktu, jak i inne podmioty (przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy, inżyniera, podwykonawców oraz personel stron kontraktu).

WARTO WIEDZIEĆ

BARBARA BANACH maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Uczymy się na cudzych błędach - najczęstsze wady nowych inwestycji

Ponad 50% inwestycji odbieranych w 2013 r. było realizowanych w dużym pośpiechu i po jak najmniejszych kosztach, co miało wpływ na niską jakość wykonanych robót oraz stosowanych materiałów budowlanych. W wyniku tego inwestorzy, właściciele i zarządcy borykają się z licznymi błędami i usterkami, a wykonawcy nie mogą wyegzekwować wynagrodzenia od inwestorów.

MATERIAŁY, NAWIERZCHNIE, NORMY

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Naprawa i utrzymanie poboczy gruntowych

Pobocza stanowią istotny element w przekroju drogi. Budowane są zarówno wzdłuż ulic, które charakteryzuje przeważnie przekrój krawężnikowy, jak i na drogach zamiejskich, gdzie ich znaczenie jest bardzo duże. Prawidłowo wykonane i utrzymywane pobocza, nie tylko utwardzone, lecz także gruntowe, pozwalają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz odpowiednie warunki odwodnienia powierzchniowego.