Okladka_13-2014.jpg
WYDANIE: marzec - kwiecień | 2 (13) 2014

DROGI GMINNE I POWIATOWE

marzec - kwiecień

Poruszaliśmy już problematyczną tematykę prawidłowego utrzymania dróg w okresie zimowym. Niestety, nie wszystkie nasze drogi były właściwie przygotowane do mroźnych dni, w związku z czym musimy się teraz zmierzyć z ich właściwą naprawą.

Najważniejsze jest jednak prawidłowe rozpoznanie przyczyn powstałych uszkodzeń nawierzchni. Tylko w ten sposób można przeprowadzić skuteczne remonty. Problem spękań powstających na skutek niszczącego działania wody i mrozu podczas okresów zimowych został opisany w bieżącym wydaniu. Wielu problemom remontowym można jednak efektywnie zapobiegać już na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Obecnie dostępnych jest wiele nowych technologii budowy nawierzchni, do których zawsze powinno się podchodzić z dużą ostrożnością. Istotny jest bowiem odpowiedni dobór całej konstrukcji jezdni, a nie tylko warstwy ścieralnej.

Zarówno budowa nowych dróg, jak i bieżące utrzymanie istniejącej infrastruktury przysparza wielu zarządcom niemałych problemów. Z jednej strony nierzadko występują duże ograniczenia finansowe w budżecie gmin oraz innych jednostek administracyjnych, z drugiej natomiast istnieje kwestia trudnego do oszacowania realnego natężenia ruchu pojazdami ciężarowymi, które coraz częściej są znacząco przeciążane.

Należy mieć na uwadze, że budowa dróg „na chwilę”, czyli jak najniższym kosztem i jak najszybciej, w konsekwencji niesie za sobą bardzo duże koszty utrzymania i remontów, które czasami trzeba przeprowadzać już po 2–3 latach od wykonania nawierzchni. Cały cykl życia takiej konstrukcji jest w rzeczywistości bardzo krótki. Warto jednocześnie pamiętać, że wszelkie remonty i przebudowy dróg w znaczący sposób utrudniają ruch kierowcom, nierzadko zmuszając ich do istotnego wydłużenia trasy przez objazdy.

W Drogach Gminnych i Powiatowych staramy się przedstawiać Państwu w sposób praktyczny różnego rodzaju rozwiązania i technologie drogowe, a także na bieżąco reagujemy na najistotniejsze zmiany prawne w polskim drogownictwie.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Zimowe spękania nawierzchni

Jak co roku, po zakończeniu okresu zimowych mrozów, obserwujemy na polskich drogach liczne uszkodzenia w postaci spękań, ubytków, wykruszeń itp. Mimo tego, że problem pojawia się co sezon, nadal nie jest traktowany z należytą uwagą przez zarządców dróg oraz samych projektantów i wykonawców nawierzchni asfaltowych. W artykule omówiono podstawowe mechanizmy powstawania spękań warstw bitumicznych związanych z oddziaływaniem niskich temperatur, co ma nierozerwalny związek z wpływem wody opadowej i roztopowej.

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Projektowanie ulic. Część II Konstrukcje nawierzchni ulic miejskich

Katalog Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz rozporządzenie dotyczące projektowania dróg publicznych podają, co prawda, tzw. typowe rozwiązania układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, jednakże nie zawierają zbyt wielu szczegółowych informacji, a także nie zawsze są właściwie dostosowane do obecnych warunków ruchowych. Podstawowym kryterium wyboru odpowiedniej konstrukcji wg Katalogu jest kategoria ruchu odzwierciedlająca występujące na drodze natężenie ruchu, szczególnie ciężarowego. W praktyce jednak nie zawsze takie podejście do wyboru rodzaju nawierzchni jest poprawne.

TECHNOLOGIE

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Nowe technologie i aktualne tendencje w zakładaniu zieleni przydrożnej

Wzrost świadomości społecznej w kwestii znaczenia zieleni w miastach przyczynia się do kształtowania przestrzeni w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Drzewa, krzewy i rośliny zielne pełnią ważne funkcje, zyskując wymierną wartość. Stają się elementem infrastruktury, dlatego ich kształtowanie jest przemyślane. Zielona aleja czy pas trawnika przy drodze nie są już tylko ozdobą. Za pomocą roślin rozwiązuje się szereg problemów środowiska miejskiego, takich jak nadmierny spływ powierzchniowy wód opadowych, susze miejskie, ekstremalne warunki termiczne, słabe przewietrzanie itp.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARIUSZ DYKA marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Mosty, rowy i przepusty w świetle wymagań Prawa wodnego i innych przepisów ochrony środowiska

Elementami integralnie związanymi z większością nowych lub przebudowywanych dróg są przydrożne rowy, przepusty i mosty. Podczas planowania prac związanych z ich wykonaniem często pojawia się konieczność uzyskania dodatkowych zgód administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. Czy jednak zawsze dla wymienionych obiektów trzeba uzyskać specjalną decyzję? Z czego wynika ta konieczność?

MARCIN KRAWCZYK marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Relacja między inwestorem a wykonawcą po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 8 listopada 2013

Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w istotny sposób zmieniła relacje pomiędzy inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych. Główne powody, dla których ustawodawca zdecydował się po raz kolejny znowelizować ustawę Prawo zamówień publicznych, to przede wszystkim występujące przypadki nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności za świadczenia wykonane przy realizacji, zamówienia publicznego na roboty budowlane przez podmioty biorące udział w tej realizacji, które nie mają statusu wykonawcy.

MARCIN KRAWCZYK marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Czego może się obawiać inwestor w związku z upadłością wykonawcy

W ostatnich latach wśród upadających przedsiębiorstw poczesne miejsce zajmowały firmy budowlane. Nie oznacza to jednak, że obecnie sytuacja uległa diametralnej zmianie – niestety nadal mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Upadłość firmy budowlanej to nie tylko problem dla niej samej, ale także olbrzymi dylemat dla inwestora, co dalej z realizacją kontraktu. Skutki takiej sytuacji odczuwają także przedsiębiorstwa budowlane, dostawcy materiałów i inne podmioty współpracujące z upadłym.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

FIDIC w konkretach: Czerwona Książka FIDIC

Jaki jest zakres przedmiotowy zawarty w najpopularniejszym na rynku wzorcu Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), tzw. czerwonej Książce? Warunki Kontraktowe dla Budowy Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer) zalecane są przez FIDIC dla robót budowlanych lub inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego i realizowanych przez wykonawcę zgodnie z projektem dostarczonym przez zamawiającego. Artykuł sprowadza się do omówienia poszczególnych klauzul warunków ogólnych, bowiem zgodnie ze specyfiką Warunków kontraktowych FIDIC, warunki szczególne sporządzają strony dla każdej umowy z osobna. W celu wyjaśnienia należy wskazać, że FIDIC wprowadza definicje specyficzne dla tego typu kontraktów, które nadają jednoznaczne znaczenie określonym procedurom czy dokumentom oraz określają podmioty uczestniczące w procesie realizacji danej umowy.

WARTO WIEDZIEĆ