Prawne Zeszyty Drogowe

Mosty, rowy i przepusty w świetle wymagań Prawa wodnego i innych przepisów ochrony środowiska

Elementami integralnie związanymi z większością nowych lub przebudowywanych dróg są przydrożne rowy, przepusty i mosty. Podczas planowania prac związanych z ich wykonaniem często pojawia się konieczność uzyskania dodatkowych zgód administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. Czy jednak zawsze dla wymienionych obiektów trzeba uzyskać specjalną decyzję? Z czego wynika ta konieczność?

Czy woda zawsze traktowana jest jak woda

Poruszając tematykę legalizacji i warunków funkcjonowania wspomnianych na wstępie rowów, przepustów czy też mostów, trzeba mieć świadomość, że zazwyczaj ich istnienie powiązane jest ze specyficznym elementem środowiska naturalnego, jakim są wody. Zagadnienia dotyczące postępowania z wodami regulują przepisy ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Tym samym legalizacja funkcjonowania omawianych obiektów (poza niektórymi ich typami) wymaga stosowania przepisów wymienionego wyżej aktu prawnego.

Analizując treść ustawy Prawo wodne, należy zwrócić uwagę na definicje podstawowych pojęć dotyczących wód i gospodarowania nimi. To zazwyczaj z ich błędnego rozumienia biorą się podstawowe problemy z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń w urzędach.

W pierwszej kolejności trzeba dokonać analizy samego pojęcia „wód”. Choć wielu czytelnikom wyda się to dziwne, omawiana ustawa nie dotyczy wody w potocznym rozumieniu tego pojęcia, czyli specyficznej cieczy występującej w naszym otoczeniu w różnych stanach skupienia.

Przepisy Prawa wodnego mają bezpośrednie zastosowanie przede wszystkim do wód, które opisane są jako wody powierzchniowe i podziemne (art. 5). Wody podziemne to wody wypełniające przestrzenie porowe, szczelinowe czy krasowe w skałach. Budując drogi, potocznie określamy je wodami gruntowymi. Wodami powierzchniowymi nazywane są natomiast wyłącznie wody w morzach oraz wody znajdujące się na powierzchni lądu. Zostały one określone w ustawie jako śródlądowe wody powierzchniowe. Do wód tych zaliczono wody płynące w tzw. ciekach naturalnych, kanałach, źródłach, a ponadto w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych. Do grupy tej zalicza się również wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących oraz wody stojące, które obejmują wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych akwenach niezwiązanych bezpośrednio w sposób naturalny z powierzchniowymi wodami płynącymi.

Dodatkowo ustawa Prawo wodne nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o wodach stojących do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.

Należy zwrócić uwagę, że w pojęciu wód powierzchniowych nie mieszczą się ścieki (opisane w art. 9 ust. 1 pkt 14), czyli wody wykorzystane, zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, wskazane w ustawie ciekłe zanieczyszczenia oraz wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

Urządzenie wodne – cóż to takiego?

Kolejnym kluczowym pojęciem, które musimy odpowiednio zinterpretować jest pojęcie urządzenia wodnego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo wodne przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Cytowany przepis wymienia także charakterystyczne typy urządzeń wodnych, wśród których znajdują się: kanały i rowy, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych.

Należy podkreślić, że przykłady wymienione w cytowanym artykule nie stanowią wykazu wszystkich obiektów uznawanych za urządzenia wodne. Do kategorii tej zaliczyć trzeba także każde inne urządzenie lub obiekt (w tym obiekt budowlany), który, jak napisano w defi - nicji, kształtuje zasoby wodne lub umożliwia korzystanie z nich.

Wyjaśnienia wymaga, jak należy rozumieć korzystanie z zasobu wodnego lub jego kształtowania. Najczęściej spotykanymi formami korzystania z wód jest ich pobór czy też wprowadzanie do nich ścieków. Kształtowanie zasobów wodnych to działanie, które wpływa na ilość i dostępność wody zgromadzonej w jakimś elemencie środowiska, np. cieku (rzece, potoku), jeziorze, warstwie wodonośnej. Urządzeniem wodnym są więc zbiorniki retencyjne, rowy melioracyjne i systemy drenażowe. Nie są nimi natomiast zbiorniki wody technicznej

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Strona 29 Strona 30 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34 Strona 35 Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Relacja między inwestorem a wykonawcą po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 8 listopada 2013

Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w istotny sposób zmieniła relacje pomiędzy inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych. Główne powody, dla których ustawodawca zdecydował się po raz kolejny znowelizować ustawę Prawo zamówień publicznych, to przede wszystkim występujące przypadki nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności za świadczenia wykonane przy realizacji, zamówienia publicznego na roboty budowlane przez podmioty biorące udział w tej realizacji, które nie mają statusu wykonawcy.

MARCIN KRAWCZYK marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Czego może się obawiać inwestor w związku z upadłością wykonawcy

W ostatnich latach wśród upadających przedsiębiorstw poczesne miejsce zajmowały firmy budowlane. Nie oznacza to jednak, że obecnie sytuacja uległa diametralnej zmianie – niestety nadal mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Upadłość firmy budowlanej to nie tylko problem dla niej samej, ale także olbrzymi dylemat dla inwestora, co dalej z realizacją kontraktu. Skutki takiej sytuacji odczuwają także przedsiębiorstwa budowlane, dostawcy materiałów i inne podmioty współpracujące z upadłym.