Prawne Zeszyty Drogowe

FIDIC w konkretach: Czerwona Książka FIDIC

Jaki jest zakres przedmiotowy zawarty w najpopularniejszym na rynku wzorcu Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), tzw. czerwonej Książce? Warunki Kontraktowe dla Budowy Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer) zalecane są przez FIDIC dla robót budowlanych lub inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego i realizowanych przez wykonawcę zgodnie z projektem dostarczonym przez zamawiającego. Artykuł sprowadza się do omówienia poszczególnych klauzul warunków ogólnych, bowiem zgodnie ze specyfiką Warunków kontraktowych FIDIC, warunki szczególne sporządzają strony dla każdej umowy z osobna. W celu wyjaśnienia należy wskazać, że FIDIC wprowadza definicje specyficzne dla tego typu kontraktów, które nadają jednoznaczne znaczenie określonym procedurom czy dokumentom oraz określają podmioty uczestniczące w procesie realizacji danej umowy.

Czym jest czerwona Książka?

Czerwona Książka FIDIC to zbiór procedur opisujących przebieg inwestycji opartych na wzajemnych obowiązkach i uprawnieniach zamawiającego jako inwestora, wykonawcy jako realizującego budowę oraz inżyniera jako zarządzającego budową w imieniu zamawiającego. Jako wzorzec umowy zawiera 20 rozdziałów, w ramach których zdefiniowane są tzw. klauzule opisujące poszczególne zagadnienia, istotne z punktu widzenia realizacji procesu budowlanego. Klauzule FIDIC można porównać do poszczególnych postanowień umownych, jakie strony zwyczajowo zawierają w umowie na roboty budowlane. Poniżej przedstawione zostaną poszczególne rozdziały czerwonej Książki z odniesieniem do ich funkcji i celu.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

W „Postanowieniach ogólnych” zawarte są definicje pojęć dotyczących kontraktu (rozumianego jako akt umowy wraz ze wszystkimi dokumentami do niej załączonymi, tj. ofertą, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ czy dokumentacją techniczną), stron i innych podmiotów biorących udział przy realizacji umowy, istotnych dla realizacji dat i dokumentów potwierdzających etapy wykonawcze, rozliczeń finansowych, robót i sprzętu. Ważnym dokumentem jest załącznik do oferty, który stanowi podsumowanie najważniejszych warunków kontraktowych, tj. kwoty wynagrodzenia i zabezpieczenia, terminów realizacji, wysokości i maksymalnego poziomu kar. „Postanowienia ogólne” regulują sposób przekazywania informacji i dokumentacji pomiędzy stronami, wyznaczają prawo właściwe dla realizacji umowy. Z punktu widzenia późniejszych roszczeń stron istotna jest klauzula 1.5. – „Pierwszeństwo dokumentów”, która precyzuje hierarchię dokumentów kontraktowych pod względem interpretacji ewentualnych rozbieżności czy niejasności. W ramach tego rozdziału strony ustalają zasady cesji, licencji oraz solidarną odpowiedzialność wykonawcy działającego w ramach konsorcjum.

Rozdział 2. Zamawiający

Zgodnie z klauzulą 2.1. – „Prawo dostępu do terenu budowy” zamawiający ma obowiązek terminowo przekazać wykonawcy teren budowy. Jeśli na skutek niedopełnienia tego obowiązku przez zamawiającego wykonawca poniesie dodatkowe uzasadnione koszty lub dozna opóźnienia, ma prawo zawiadomić o tym inżyniera, a w dalszej kolejności wystąpić z roszczeniem w trybie klauzuli 20.1. – „Roszczenia wykonawcy”. Postanowienia rozdziału 2. zobowiązują ponadto zamawiającego (w tym także jego personel) do odpowiedniego współdziałania z wykonawcą. Na mocy klauzuli 2.5. – „Roszczenia zamawiającego” przyznane jest zamawiającemu prawo do roszczeń o wydłużenie okresu zgłaszania wad oraz o zapłatę na podstawie dowolnej klauzuli Warunków kontraktowych lub na innej podstawie pozostającej w związku z kontraktem przy spełnieniu określonych warunków. Rolą inżyniera jest weryfikacja ewentualnych roszczeń, ocena ich zasadności i ustalenie należnej zamawiającemu kwoty lub zmiany okresu na zgłaszanie wad. Należna kwota potrącana jest z wynagrodzenia wykonawcy.

Rozdział 3. Inżynier

Inżynier to podmiot (najczęściej firma zewnętrzna), który w imieniu zamawiającego zarządza budową i pełni nadzór nad stroną administracyjną, techniczną oraz finansową. Zgodnie z FIDIC, inżynier jest wyznaczany przez zamawiającego i stanowi jego personel. Powinien jednakże pozostać bezstronny i działać na korzyść realizacji kontraktu, wyważając interesy zamawiającego i wykonawcy. Inżynier nie jest stroną umowy. Zgodnie z klauzulą 3.3. – „Polecenia inżyniera” może on wydawać wykonawcy polecenia

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARIUSZ DYKA marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Mosty, rowy i przepusty w świetle wymagań Prawa wodnego i innych przepisów ochrony środowiska

Elementami integralnie związanymi z większością nowych lub przebudowywanych dróg są przydrożne rowy, przepusty i mosty. Podczas planowania prac związanych z ich wykonaniem często pojawia się konieczność uzyskania dodatkowych zgód administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. Czy jednak zawsze dla wymienionych obiektów trzeba uzyskać specjalną decyzję? Z czego wynika ta konieczność?

MARCIN KRAWCZYK marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Relacja między inwestorem a wykonawcą po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 8 listopada 2013

Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w istotny sposób zmieniła relacje pomiędzy inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych. Główne powody, dla których ustawodawca zdecydował się po raz kolejny znowelizować ustawę Prawo zamówień publicznych, to przede wszystkim występujące przypadki nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności za świadczenia wykonane przy realizacji, zamówienia publicznego na roboty budowlane przez podmioty biorące udział w tej realizacji, które nie mają statusu wykonawcy.