Okladka_1-2012.jpg
WYDANIE: marzec - kwiecień | 1 (1) 2012

DROGI GMINNE I POWIATOWE

marzec - kwiecień

Z radością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer nowego czasopisma drogowego. Wspólnie z autorami tworzymy je tak, aby było jak najbardziej praktyczne i pomocne w Państwa codziennej praktyce zawodowej. Grono autorów skupia uznanych zarządców, projektantów i wykonawców drogowych, którzy w każdym artykule dzielą się z Państwem wieloletnim doświadczeniem, przedstawiając rozwiązania z codziennej pracy.

Chciałabym, by nasze czasopismo było dla Państwa zarówno źródłem wiedzy, jak i inspiracją do wzbogacania i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Doskonale wiem, że zarządzanie drogami gminnymi i powiatowymi jest prawdziwym wyzwaniem dla pracowników komórek w jednostkach samorządowych. O ile zarządcy dróg wojewódzkich i krajowych mają wyspecjalizowaną i mocno rozwiniętą administrację drogową, o tyle w przypadku dróg niższych kategorii administrację stanowi tylko kilka osób. Zdarza się często, że w małych ośrodkach, zadania zarządcy drogi gminnej w imieniu wójta/burmistrza wykonuje jedna lub kilka osób, w powiatach zaś komórka organizacyjna w starostwie powiatowym.

Szybki rozwój drogownictwa w zakresie materiałów i technologii zaowocował w ostatnim czasie nowymi możliwościami diagnostycznymi oraz metodami napraw. Jestem przekonana, że wiele z tych nowości można wprowadzić do własnej praktyki i z powodzeniem wykorzystywać w pracy.

Dlatego w każdym numerze dwumiesięcznika będziemy podejmować tematykę zarówno utrzymania, projektowania, wykonawstwa, jak i przedstawiać nowe rozwiązania w zakresie dróg publicznych, które będzie można zastosować w praktyce.

Moim marzeniem jest byście byli Państwo nie tylko czytelnikami, ale także współautorami tego czasopisma. Podzielmy się własną, wypracowaną przez lata praktykowania wiedzą. Zdradźmy te drobne nieraz pomysły i modyfikacje, które potrafią znacząco ułatwić nam życie. Temu właśnie ma służyć czasopismo „Drogi Gminne i Powiatowe”.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TERESA MATEREK listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Obowiązki zarządcy drogi po zakończeniu sezonu zimowego

Jednym z obowiązków zarządcy drogi, wynikającym z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), jest przeprowadzanie na podstawie art. 20 pkt 10 okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowiązek ten powinien być realizowany w ciągu całego roku, ale zwłaszcza po wystąpieniu ekstremalnych warunków na drogach takich, jak kataklizmy, powodzie itp.

PROJEKTOWANIE

MARIUSZ AUGUSTYN listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Zagospodarowanie przestrzenne z usytuowaniem trasy rowerowej. Przegląd standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej

W ostatnim czasie w Polsce znacznie wzrosło natężenie ruchu rowerowego, zwłaszcza na terenach zabudowanych. Jazda rowerem stała się modna, funkcjonalna, ekonomiczna i ekologiczna przede wszystkim w dużych miastach. Coraz więcej osób stawia na ten pojazd, który służy dojazdom na zakupy i do pracy także w mniejszych miejscowościach. W związku z tym należy bardziej rozbudowywać infrastrukturę rowerową.

Projektowanie BARBARA BANACH listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Rondo turbinowe – wytyczne projektowe i wykonawcze

Powstały w XIX wieku jako place wokół pomników i fontann. Od tego czasu ronda zmieniły swój wygląd i zastosowanie, a projektanci i wykonawcy ciągle pracują nad poprawą bezpieczeństwa oraz przepustowością tych skrzyżowań. Jednym z ostatnich osiągnięć są ronda turbinowe. Jednak gdzie można je stosować? I przede wszystkim – na co zwracać uwagę podczas ich projektowania i budowania, aby te skrzyżowania były bezpieczne?

TECHNOLOGIE

CIEKAWE REALIZACJE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

ANALIZY, KOSZTORYSY, CENY

TERESA MATEREK marzec-kwiecień | 1 (1) 2016

Kosztorys budowy chodnika o długości 100 m

Chodnik – zgodnie z art. 4 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) – to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. W Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430) w Rozdziale 8 Chodniki od §43 do §45 ustawodawca podaje parametry chodnika, jakie powinny być zachowane przy projektowaniu, uwzględniając klasę drogi, przy jakiej ma się znajdować, bezpieczeństwo ruchu pieszych, natężenie ruchu pieszych i jego usytuowanie względem jezdni.