Utrzymanie dróg

Obowiązki zarządcy drogi po zakończeniu sezonu zimowego

Jednym z obowiązków zarządcy drogi, wynikającym z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), jest przeprowadzanie na podstawie art. 20 pkt 10 okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowiązek ten powinien być realizowany w ciągu całego roku, ale zwłaszcza po wystąpieniu ekstremalnych warunków na drogach takich, jak kataklizmy, powodzie itp.

Stan jezdni

Po ustaniu zimowych warunków należy dokonać wizji w terenie, zwracając uwagę na stan jezdni, poboczy, chodników, znaków drogowych i innych elementów wyposażenia drogi. Dane wpisuje się do dziennika objazdu dróg, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku „w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom” (Dz.U. Nr 67, poz. 582).

Działania, które zazwyczaj są niezbędne do wykonania przez zarządcę (w formie zlecenia lub własnymi siłami) w okresie pozimowym to:

 • usunięcie zasłon przeciwśnieżnych, płotków,
 • oczyszczenie jezdni i chodników z nadmiaru piasku lub innych materiałów uszorstniających, zwłaszcza przy krawężnikach,
 • mycie znaków, barier,
 • mycie obiektów mostowych,
 • czyszczenie z osadu studzienek ściekowych, przykanalików, studni rewizyjnych, czyszczenie przepustów, renowacja rowów, regulacja (naprawa) pionowa wpustów, remont ścieków przykrawężnikowych, remont ścieków skarpowych, oczyszczenie studni chłonnych;
 • remont nawierzchni.

W tym okresie – zwłaszcza, gdy zima była mroźna i z dużymi opadami śniegu – zazwyczaj jest potrzebna likwidacja zastoisk wody z pasa drogowego poprzez wykonanie przecinek w poboczach i spuszczenie wody do rowów i innych urządzeń wodnych.

Zieleń przydrożna

Okres pozimowy to czas na przegląd zadrzewienia w pasie drogowym pod kątem wyłonienia drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych. Przeglądy powinny być dokonywane przez osoby, które mają stosowne uprawnienia do oceny drzewostanu. Przeglądy należy przeprowadzać przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody. Informacja o kondycji zdrowotnej drzew przydrożnych jest podstawą do zaplanowania i sfinalizowania prac pielęgnacyjnych drzewostanu i sporządzenia planu utrzymania zieleni.

Po dokonaniu przeglądu, w trakcie którego zostaną wytypowane drzewa i krzewy zagrażające bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny), należy wystąpić do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa. Pozostałe drzewa należy poddać wskazanym zabiegom pielęgnacyjnym. Te, które w różny sposób zagrażają bezpieczeństwu ruchu, trzeba oznakować. Przycinanie drzew należy wykonywać w okresie spoczynku roślin ze względu na niskie ryzyko wystąpienia w tym czasie zniszczeń.

Utrzymanie zieleni przydrożnej przez służby drogowe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i eliminowanie utrudnień w ruchu drogowym, w szczególności poprzez zapewnienie widoczności, skrajni drogi i możliwości prawidłowego utrzymania drogi.

Drogowe obiekty inżynierskie

Przeglądy bieżące powinny być przeprowadzane każdorazowo w ramach patrolowych objazdów sieci drogowej.

Następnym przeglądem wykonywanym w okresie wiosennym jest przeprowadzenie przeglądu bieżącego drogowych obiektów inżynierskich. Zalicza się do nich: obiekty mostowe (mosty, wiadukty, estakady, kładki), tunele (w tym przejścia podziemne), przepusty i konstrukcje oporowe.

Przeglądy bieżące powinny być przeprowadzane każdorazowo w ramach patrolowych objazdów sieci drogowej. Należy je również przeprowadzić po każdym wydarzeniu nietypowym dla konstrukcji obiektu, takim jak np. powódź, przepływ lodu, wypadek drogowy, osunięcie mas ziemnych, pożar, przejazd pojazdu nienormatywnego o masie przekraczającej masę, na który obiekt był projektowany.

Przegląd należy dokumentować protokołem:

 • co najmniej dwa razy w roku (w marcu i październiku),
 • każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. Celem przeglądu bieżącego jest stwierdzenie:
 • uszkodzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 • uszkodzeń, które wyraźnie zmniejszają komfort użytkowników lub otoczenia,

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Projektowanie BARBARA BANACH listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Rondo turbinowe – wytyczne projektowe i wykonawcze

Powstały w XIX wieku jako place wokół pomników i fontann. Od tego czasu ronda zmieniły swój wygląd i zastosowanie, a projektanci i wykonawcy ciągle pracują nad poprawą bezpieczeństwa oraz przepustowością tych skrzyżowań. Jednym z ostatnich osiągnięć są ronda turbinowe. Jednak gdzie można je stosować? I przede wszystkim – na co zwracać uwagę podczas ich projektowania i budowania, aby te skrzyżowania były bezpieczne?

MARIUSZ AUGUSTYN listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Zagospodarowanie przestrzenne z usytuowaniem trasy rowerowej. Przegląd standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej

W ostatnim czasie w Polsce znacznie wzrosło natężenie ruchu rowerowego, zwłaszcza na terenach zabudowanych. Jazda rowerem stała się modna, funkcjonalna, ekonomiczna i ekologiczna przede wszystkim w dużych miastach. Coraz więcej osób stawia na ten pojazd, który służy dojazdom na zakupy i do pracy także w mniejszych miejscowościach. W związku z tym należy bardziej rozbudowywać infrastrukturę rowerową.