Prawo w praktyce

Czy operat szacunkowy sporządzony na zlecenie zarządcy drogi można uznać za informację publiczną? Studium przypadku

Osoba fizyczna wystąpiła do zarządcy drogi z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia operatów szacunkowych wykonanych na zlecenie zarządcy drogi w latach 2016–2018, w formie plików PDF, zamieszczonych na płycie CD/DVD.

W odpowiedzi na pismo wnioskodawcy zarządca drogi poinformował go, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 ust. 1 stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 40  Strona 41  Strona 42

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Ruch rowerowy na skrzyżowaniach

Skrzyżowania są miejscem szczególnie istotnym dla ruchu rowerowego, także ze względu na przepustowość, stanowiąc w miastach najważniejszy czynnik ją ograniczający. Wpływają na czas podróży i wydatek energetyczny rowerzystów, zmuszając ich do zatrzymywania, oczekiwania na otwarcie ruchu i ponownego rozpędzania się. To także obszar newralgiczny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu – to na skrzyżowaniach dochodzi do około połowy wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.