Prawne Zeszyty Drogowe

Zjazd z drogi publicznej

Co do zasady, na budowę lub przebudowę zjazdu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości przyległej do drogi publicznej musi uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie na lokalizację bądź przebudowę zjazdu w formie decyzji administracyjnej.

Zjazd publiczny, zjazd indywidualny

Zgodnie z de nicją zawartą w art. 4 pkt 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), zwanej dalej u.d.p., zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przepisach dotyczących dróg publicznych zjazd ma odrębny charakter od samej drogi i nie jest jej częścią. Z kolei w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124.), zwanego dalej rozporządzeniem, zjazdem jest część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze. Co należy podkreślić, zjazd nie jest skrzyżowaniem.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

MAGDALENA MAJEWSKA wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Owady chronione w pasie drogowym

Przydrożne aleje i szpalery starych drzew stanowią siedliska zastępcze dla objętych ochroną ścisłą chrząszczy – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Głównym zagrożeniem dla ich życia i rozwoju jest usuwanie martwych i zamierających drzew, a także wykonywanie intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Istnieją jednak sposoby na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych w obrębie pasa drogowego tak, by nie kolidowały z ochroną tych gatunków.