Prawne Zeszyty Drogowe

Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – projekt zmian legislacyjnych

Potrzeba zabezpieczenia interesów podwykonawców w kontraktach na roboty budowlane realizowane nie tylko w trybie zamówień publicznych, ale także w ramach inwestycji prywatnych wymogła na ustawodawcy wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia. Czy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji może polepszyć sytuację inwestorów?

Kilkanaście lat temu w uzasadnieniu projektu ustawy art. 1 pkt 35 ustawy z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408, dalej k.c.) wprowadzającego solidarną odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy wskazywano, że w praktyce obrotu gospodarczego dochodzi do sytuacji, gdy nie są wypłacane należności za roboty budowlane wykonywane przez małych i średnich przedsiębiorców, których kontrahentami są wykonawcy (generalni wykonawcy), na ogół duże przedsiębiorstwa budowlane – spółki akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa deweloperskie dysponujące znacznym kapitałem zakładowym, wytwórczym i finansowym. Zdaniem autorów uzasadnienia projektu proponowana regulacja miała na celu zapobieganie opisanym wyżej zjawiskom, szkodliwym nie tylko dla podwykonawców, ale także dla gospodarki. Procesy sądowe mające poskutkować odzyskaniem zapłaty, która pokrywa z reguły nie tylko koszty robocizny, ale także materiałów kupionych na ogół z zaciągniętego kredytu bankowego, są jednak długotrwałe, czasochłonne i kosztowne. W wielu przypadkach nie przynoszą spodziewanego efektu ze względu na brak możliwości wyegzekwowania zasądzonych należności.

O tym, czy zmiany przyniosły oczekiwany rezultat, można dyskutować, niewątpliwie jednak zaczęto interesować się podwykonawcami i zwracać uwagę na kwestie rozliczenia się z nimi w całym łańcuchu powiązań podwykonawczych.

Czy będą dalsze zmiany?

Wprowadzając kolejne regulacje mające na celu ochronę podwykonawców, można było spodziewać się, że w pewnym momencie zajdzie sytuacja odwrotna, to znaczy ktoś zada pytania, jak daleko będzie posunięta odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawców i czy dotychczas obrana droga chronienia i uprzywilejowywania podwykonawców jest słuszna.

Inicjatywa ustawodawcza

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, realizując postulat zawarty w petycji P IX–02/15 skierowanej do Marszałka Senatu 24 września 2015 r. Zgodnie z projektem art. 647 § 5 otrzymałby brzmienie:

„§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, jeżeli wyraził zgodę, o której mowa w § 2, w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

Ponadto do umów z podwykonawcą, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastosowanie miałby

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

DAMIAN MICHALAK lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Umowa w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy

Co się zmieni?

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych obszarów, który doczekał się ingerencji ustawodawcy, są zasady wprowadzania zmian do umów w sprawie zamówień publicznych.

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Jak zwiększyć trwałość nawierzchni betonowych? Utrzymanie i remonty bez tajemnic

Nawierzchnie betonowe są co prawda trudniejsze w wykonaniu i czasami droższe od bitumicznych odpowiedników, lecz ich wielką zaletą jest trwałość, która sięga nawet powyżej 50 lat. Konstrukcje podatne wymagają remontów już po kilku latach eksploatacji, podczas gdy nawierzchnie sztywne mogą funkcjonować bez większych napraw nawet 15-20 lat i więcej. Przyjrzyjmy się wybranym problemom związanym z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg o konstrukcji betonowej w odniesieniu do dróg lokalnych.