Temat Numeru

Umowa w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy

Co się zmieni?

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych obszarów, który doczekał się ingerencji ustawodawcy, są zasady wprowadzania zmian do umów w sprawie zamówień publicznych.

Skąd potrzeba zmiany?

Zasadnicza część uchwalonej nowelizacji wynika z konieczności implementowania do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw unijnych:

  • dyrektywy 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 r., str. 65, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą klasyczną”,
  • dyrektywy 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 r., str. 243, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą sektorową”.

Wskazane akty prawne wprowadzają do systemu zamówień publicznych szereg zmian, które mają być odpowiedzią na trudności zamawiających i wykonawców oraz usprawniać procedury udzielania zamówień i realizacji kontraktów publicznych. Rolą państw członkowskich Unii Europejskiej było wdrożenie przepisów dyrektyw do krajowego ustawodawstwa. Termin implementacji minął 18 kwietnia 2016 r., co sprawiło, że w ostatnich tygodniach prace nad nowelizacją przebiegały bardzo intensywnie.

Ostatecznie uchwalono ustawę, która nie tylko wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw, ale z inicjatywy krajowego ustawodawcy dotyka elementów, o których dyrektywy milczą. Komunikacja elektroniczna między uczestnikami rynku, odformalizowanie procedur, instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób defaworyzowanych, kryteria oceny ofert oraz promocja trybów negocjacyjnych, innowacji, ochrony środowiska – to najważniejsze obszary zmian. Wśród nich znajdują się także zasady modyfikowania zawartych umów w sprawie zamówień publicznych.

Jak było dotychczas?

Problematykę zmian przedmiotowych umów w sprawie zamówienia publicznego reguluje obecnie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zgodnie z jego brzmieniem, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub określił jej warunki w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Takie ukształtowanie kwestii zmian kontraktów publicznych dawało stronom umowy

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Jak zwiększyć trwałość nawierzchni betonowych? Utrzymanie i remonty bez tajemnic

Nawierzchnie betonowe są co prawda trudniejsze w wykonaniu i czasami droższe od bitumicznych odpowiedników, lecz ich wielką zaletą jest trwałość, która sięga nawet powyżej 50 lat. Konstrukcje podatne wymagają remontów już po kilku latach eksploatacji, podczas gdy nawierzchnie sztywne mogą funkcjonować bez większych napraw nawet 15-20 lat i więcej. Przyjrzyjmy się wybranym problemom związanym z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg o konstrukcji betonowej w odniesieniu do dróg lokalnych.