Artykuł promocyjny

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Podbudowa jest warstwą w konstrukcji drogi, której podstawową funkcją jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na warstwy leżące poniżej, a w szczególności na podłoże gruntowe. Jest to warstwa, która pełni funkcję fundamentu konstrukcji nawierzchni, zapewniając warstwom leżącym wyżej komfort pracy.

Rozwiązanie trwałe i ekonomiczne

Przy realizacji infrastruktury drogowej często napotykanym problemem jest ograniczony budżet przeznaczony na inwestycję, dlatego istotne jest znalezienie rozwiązań trwałych, ale i ekonomicznych. Zdarza się, że przebudowując istniejące drogi gruntowe lub budując nowe, natrafi a się w podłożu na grunt, który sam w sobie nie jest wystarczającym oparciem dla warstw wierzchnich. Istnieją jednak technologie, za pomocą których można zamienić istniejące podłoże w solidny fundament nawierzchni. Dla dróg lokalnych obciążonych ruchem lekkim lub średnim propozycją jest podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

Grunt stabilizowany spoiwem to mieszanka gruntu oraz spoiwa hydraulicznego (cementu, popiołu lotnego, żużlu wielkopiecowego, hydraulicznego spoiwa drogowego lub wapna) zagęszczona przy wilgotności optymalnej, a więc takiej, która pozwala uzyskać maksymalne upakowanie szkieletu gruntowego. Dodanie spoiwa do gruntu modyfi kuje jego właściwości w wyniku zachodzących reakcji hydraulicznych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41  Strona 42

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Trwałe drogi z geosyntetykami

Planując trasę nowo projektowanych dróg i ulic, projektant i inwestor nie zawsze mają możliwość dostosowania jej do warunków gruntowo-wodnych. Sytuacje, gdy można zmieniać oś drogi, aby poprowadzić ją po lepszych gruntach, dotyczą głównie autostrad i dróg szybkiego ruchu, a i to tylko w niektórych przypadkach. Najczęściej główne kryteria stanowią potrzeby społeczne, istniejąca lub planowana zabudowa, względy środowiskowe oraz aspekty finansowe. Warunki gruntowo-wodne są natomiast problemem projektanta, który musi odpowiednio dostosować konstrukcje elementów drogi. Na szczęście obecnie dysponujemy bardzo szerokim wachlarzem różnych technologii, co umożliwia budowę dróg nawet w złych warunkach gruntowych. Co więcej, przy odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji po takich drogach mogą poruszać się również pojazdy ciężarowe. W artykule omówiono kilka wybranych technologii wzmacniania podłoża gruntowego z wykorzystaniem geosyntetyków. Opisane rozwiązania mogą być z powodzeniem stosowane nawet przy budowie dróg na gruntach torfowych.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Wycena nieruchomości drogowych

Niezbędnym elementem procesu ujednolicania zasad wycen nieruchomości drogowych jest ich unifikacja. Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, mając na uwadze zapis art. 175 ust. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, pismem z 28 sierpnia 2017 r. przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa w celu uzgodnienia projekt standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych pt. „Wycena nieruchomości drogowych”. Nie jest on wolny od wad, ale stanowi zdecydowany krok w stronę usystematyzowania i podniesienia jakości operatów szacunkowych.