Prawne Zeszyty Drogowe

Wycena nieruchomości drogowych

Niezbędnym elementem procesu ujednolicania zasad wycen nieruchomości drogowych jest ich unifikacja. Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, mając na uwadze zapis art. 175 ust. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, pismem z 28 sierpnia 2017 r. przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa w celu uzgodnienia projekt standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych pt. „Wycena nieruchomości drogowych”. Nie jest on wolny od wad, ale stanowi zdecydowany krok w stronę usystematyzowania i podniesienia jakości operatów szacunkowych.

Projekt przedstawia reguły postępowania rzeczoznawców majątkowych w zakresie określania wartości wywłaszczanych nieruchomości bądź ich części, przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne, w zakresie nieuregulowanym w przepisach prawa. Ponadto standard stanowi zbiór reguł oraz procedur opisujących i doprecyzowujących różne warianty procesu wyceny nieruchomości drogowych. W zamierzeniu autorów standardu jego przyjęcie jako dokumentu obowiązującego, poprzez wprowadzenie jednolitych zasad postępowania w nieuregulowanych i problematycznych obszarach, wpłynie na znaczne ograniczenie ryzyka metodycznego związanego z procesem wyceny, a tym samym na ograniczenie rozbieżności wyników oszacowań i w większym stopniu zapewni, że odszkodowanie będzie spełniało wymogi słusznego.

W niniejszym artykule terminami „projekt” i „standard” będę posługiwał się zamiennie.

Projekt standardu składa się z pięciu zasadniczych, wyraźnie wydzielonych części:

  1. Wprowadzenie.
  2. Definicje.
  3. Reguły postępowania.
  4. Odstąpienie od standardu.
  5. Klauzula. Najistotniejsze wydają się część druga oraz trzecia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (36) 2018

Budowa drogi na granicy działki

Nabycie nieruchomości pod budowę drogi wiąże się z koniecznością wykonania wielu zadań, w tym ustalenia odszkodowania, a także przejęcia nieruchomości. W artykule po kolei przedstawiamy postępowanie w przypadku budowy drogi na granicy działki oraz wyjaśniamy wątpliwości związane z egzekucją obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (36) 2018

Remont czy odbudowa? Droga bez kategorii? Przegląd orzecznictwa sądowego

Kiedy mamy do czynienia z remontem, a kiedy z odbudową drogi? Czy można podjąć decyzję o lokalizacji drogi, nie ustalając jej kategorii? Przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie drogownictwa pozwala w przystępny sposób scharakteryzować m.in. zagadnienia stanowiące przedmiot tych pytań, lecz także wskazać zarządcom dróg przykłady właściwego rozumienia przepisów i ustrzec ich przed nieprawidłowym postępowaniem.