Warto Wiedzieć

USŁUGI W ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ (COMARCH)

Celem działań zarządcy drogowego jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom jak najwyższego poziomu świadczenia usług publicznych związanych z użytkowaniem bezpiecznych, dostępnych i trwałych dróg.

Świadczenie usług jest czynnością podlegającą rachunkowi ekonomicznemu, w którym oferowana jakość usług musi być zagwarantowana przy jak najniższym koszcie prowadzonej działalności oraz akceptowalnym poziomie ryzyka. Wymaga zatem dostępu do wiarygodnych danych dotyczących posiadanych aktywów zapewniających wykonywanie analiz ekonomicznych i technicznych, gwarantujących trafność podejmowanych decyzji i efektywność prowadzonych działań związanych z utrzymaniem, planowaniem i rozwojem sieci drogowej.

Usługi publiczne świadczone przez zarządcę drogowego dotyczą zarówno utrzymania odpowiednej jakości aktywów, ale także samej organizacji, która musi współpracować z obywatelami i przedsiębiorcami w związku z realizacją zadań publicznych. Zapewnienie odpowiednej jakości aktywów jest usługą odbieraną przede wszystkim z perspektywy kierowcy, który oczekuje dostępności, bezpieczeństwa i wiarygodności (czas przejazdu) infrastruktury drogowej. Świadczenie odpowiednich usług przez organizację związane jest przede wszystkim z ułatwieniem współpracy z obywatelami i przedsiębiorcami w procesach prawnych, administracyjnych i gospodarczych związanych z utrzymaniem, planowaniem i budową dróg. W obu opisanych powyżej przypadkach, kluczowym dla jakości oferowanych usług jest posiadanie bazy danych dotyczących pasa drogowego i jego otoczenia oraz systemów informatycznych zapewniających ich wykorzystanie i współpracę z obywatelami oraz przedsiębiorcami w załatwieniu ich spraw. Posiadanie systemów informatycznych zapewniających eksploatację numerycznych danych ewidencji dróg i obiektów mostowych w procesach obsługi spraw jest zatem warunkiem koniecznym świadczenia usług. Wymaga to ścisłej integracji systemów: zarządzania majątkiem drogowym, platformy świadczenia e-usług typu e-Urząd, elektronicznego zarządzania dokumentami wraz z systemami dziedzinowymi, które usprawniają wydawanie decyzji administracyjnych (np. wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego). Jest to szczególnie istotne z perspektywy możliwości pozyskania środków z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Perspektywa ta w szczególny sposób wspiera projekty, których celem jest kompleksowa, elektroniczna obsługa spraw zapewniająca obywatelom zdalne załatwienie swoich spraw, a pracownikom zarządców – szczególnie w dobie pandemii COVID-19 – umożliwiająca ich zdalną obsługę.

Aby elektroniczna obsługa spraw była możliwa, koniecznym jest oparcie realizacji procedur administracyjnych na dokumentach elektronicznych oraz posiadanie zintegrowanych systemów informatycznych, zapewniających wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą spraw w sposób cyfrowy. Ponadto, wdrożenie systemu elektronicznej obsługi spraw wymaga stosowania rozwiązań chmurowych (cloud computing), gwarantujących ciągłość, sprawność oraz dostępność świadczonych usług z wykorzystaniem komunikacji w sieci internet/intranet.

Systemem realizującym powyższe postulaty jest Comarch EOS zapewniający zdalną obsługę zadań i spraw realizowanych przez zarządcę drogowego, w tym obsługę procesów związanych z ewidencjowaniem majątku drogowego, zarządzaniem procesami jego utrzymania bieżącego i długoterminowego oraz spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych.

System został wdrożony w projekcie „Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu”, w ramach którego dostarczono platformę Comarch e-Urząd, Comarch EZD oraz Comarch ERGO. Uruchomiono kilkadziesiąt e-usług, zapewniając w pełni elektroniczną obsługę procesów na styku zarządcy drogi, administracji państwowej, biznesu i obywateli. W ramach projektu zbudowano cyfrową bazę danych infrastruktury drogowej. Projekt obejmował pozyskanie danych o sieci dróg wojewódzkich na długości około 2400 km, poprzez wykonanie sferycznych zdjęć sekwencyjnych wraz ze skaningiem laserowym do postaci chmury punktów.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI styczeń-luty | 1 (54) 2021

STABILIZACJA GRUNTU NA MIEJSCU

Stabilizacja gruntu na miejscu jest jedną z praktyk stanowiących podwaliny konstrukcji drogowej. Właściwości gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej konstrukcji nawierzchni decydują o projektowaniu i wykonaniu – a co za tym idzie – trwałości samej drogi. Od rodzaju gruntu zależy sposób jego stabilizacji – hydrauliczny, mechaniczny bądź chemiczny. W przypadku gruntów o niskiej nośności należy wzmocnić je poprzez zagęszczanie mechaniczne bądź zmianę składu, czyli dodanie spoiw hydraulicznych czy cementu.