Utrzymanie dróg

Okresowe kontrole obiektów mostowych

Obiekty mostowe mające książkę ewidencyjną podlegają okresowym kontrolom, przeprowadzanym raz do roku oraz co 5 lat, a także przeglądom szczegółowym przed wykonaniem prac remontowych. Przeglądy kontrolne może wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, posiadająca wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w ocenach stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.

Most jest obiektem budowlanym, w związku z czym podlega kontroli okresowej przeprowadzanej raz do roku oraz co 5 lat, a polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego

Wszystkie drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) podlegają obowiązkowi prowadzenia dla nich tzw. książek drogi i obiektów mostowych oraz prowadzenia na bieżąco pełnej ewidencji przez zarządcę drogi. Szczegółowy zakres ewidencji opisany jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Jednocześnie, w myśl ustawy z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 89, poz. 414) Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), most jest obiektem budowlanym, w związku z czym podlega kontroli okresowej przeprowadzanej raz do roku oraz co 5 lat, a polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

Kontrola okresowa roczna i pięcioletnia

Jest to podstawowy przegląd obiektu mostowego dokonywany nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. Celem kontroli jest ocena i rejestracja aktualnego stanu technicznego całego obiektu, jak również określenie warunków bezpiecznej eksploatacji, a także potrzeb i zakresu niezbędnych robót utrzymaniowych, w tym robót remontowych.

Kontrole pięcioletnie wykonuje się podobnie jak kontrole roczne, przy czym należy uwzględnić w nich kompleksowy stan techniczny konstrukcji, w tym stan elementów nośnych. Ponadto należy ocenić, czy zachowana jest nośność obiektu mostowego aby w razie potrzeby wprowadzić ograniczenia tonażu lub wstrzymać ruch do wykonania kompleksowego remontu lub przebudowy obiektu. W kontrolach pięcioletnich należy również określić tzw. warunki bezpiecznej eksploatacji obiektu przez kolejnych 5 lat jego użytkowania.

Elementy oceniane w kontrolach okresowych

Wśród elementów ocenianych w czasie kontroli okresowych należy wymienić analizę rodzajów uszkodzeń w podziale na część przejazdową oraz części przeznaczone do ruchu pieszo-rowerowego, elementy konstrukcyjne oraz otoczenie obiektu i poziom bezpieczeństwa ruchu.

Ważny jest też poziom zniszczenia nawierzchni jezdni i, co za tym idzie,

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 46  Strona 47  Strona 48

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (30) 2017

Analiza warunków ruchowych i stanu nawierzchni drogi w praktyce

Faza projektowania dróg i ulic najczęściej wiąże się z koniecznością uzyskania dużej liczby uzgodnień, opinii i innych decyzji administracyjnych. Niestety bardzo często wielu projektantów w natłoku pism i korespondencji urzędowej zapomina o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest przeprowadzenie dokładnej analizy rzeczywistych i prognozowanych warunków ruchowych.

DAMIAN MICHALAK styczeń-luty | 1 (30) 2017

Zamówienia in-house po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Zamówienia in-house to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów dotyczących obowiązującej od lipca br. nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy pozwalające udzielić zamówienia z wolnej ręki podmiotowi ściśle zależnemu od zamawiającego budzą wiele wątpliwości praktycznych. Jak je rozstrzygać? Konieczna jest znajomość orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.