Projektowanie

Analiza warunków ruchowych i stanu nawierzchni drogi w praktyce

Faza projektowania dróg i ulic najczęściej wiąże się z koniecznością uzyskania dużej liczby uzgodnień, opinii i innych decyzji administracyjnych. Niestety bardzo często wielu projektantów w natłoku pism i korespondencji urzędowej zapomina o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest przeprowadzenie dokładnej analizy rzeczywistych i prognozowanych warunków ruchowych.

Faktem jest, że należy zbadać nie tylko liczbowe natężenie pojazdów, lecz także przeanalizować jego strukturę rodzajową oraz występujące w danym rejonie cele i źródła podróży. Ponadto w przypadku prac związanych z remontami i przebudową istniejących dróg ważna jest odpowiednia ocena faktycznego stanu technicznego nawierzchni drogowej. Częstym błędem wielu projektantów oraz zarządców jest usilne projektowanie i wbudowywanie kolejnych nakładek bitumicznych w sytuacji, gdy uszkodzenia jezdni wcale nie są związane ze zbyt słabym pakietem warstw konstrukcyjnych lub nie jest to główny powód zniszczeń.

Etap projektowania i eksploatacji drogi

W pierwszej fazie projektowania zawsze powinno się rozpoczynać prace od wykonania wariantowych koncepcji budowanej drogi czy ulicy lub jej remontu.

W przypadku dróg wyższych kategorii, takich jak drogi ekspresowe czy autostrady, koncepcje wariantowe często dotyczą różnych przebiegów trasy drogowej, które następnie podlegają wielu konsultacjom społecznym. W przypadku dróg lokalnych bardzo rzadko zdarza się, że projekty takie są na tyle ważne, aby zachodziła konieczność ich konsultacji z mieszkańcami (choć bywają i takie sytuacje, szczególnie gdy droga przebiega przez tereny chronione przyrodniczo). Z tego powodu wielu projektantów nie opracowuje rozwiązań wariantowych, zakładając z góry ustalony przebieg osi drogi. Warto jednak pochylić się nad analizą różnych rozwiązań newralgicznych punktów projektowanego odcinka drogi, do których przede wszystkim należy zaliczyć skrzyżowania, odcinki o dużym zagęszczeniu zjazdów, rejony parkingów itp.

Projektowanie nowych dróg powinno zawsze uwzględniać nie tylko stan obecny, lecz także pełny cykl życia ulicy. Pod pojęciem cyklu życia produktu, w tym wypadku drogi, należy rozumieć fazę od projektu przez budowę i cykliczne prace remontowe aż do momentu, gdy zajdzie konieczność całkowitej przebudowy i rozbiórki drogi.

Z tego względu tak ważne jest przeanalizowanie warunków ruchowych, jakie mogą występować na drodze w okresie co najmniej dwudziestoletniej prognozy. Nie są one łatwe do wykonania, gdyż wymagają analizy wielu czynników i określenia planowanego sposobu zagospodarowania terenów sąsiadujących z drogą.

Analiza warunków ruchowych

Analiza obecnych i prognozowanych warunków ruchowych wiąże się z koniecznością przeprowadzenia co najmniej uproszczonych pomiarów natężenia ruchu. W przypadku ulic miejskich należy obowiązkowo analizować nie tylko ruch kołowy, lecz także pieszy i rowerowy. Niestety często zdarza się, że

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ELŻBIETA SZAFRANKO styczeń-luty | 1 (30) 2017

Przygotowanie i realizacja inwestycji mostowych – formalności od A do Z

Realizacja inwestycji mostowych jest nierozerwalnie związana z budową i rozbudową sieci transportowej. Są one niezbędne dla zapewnienia połączeń i pokonania przez drogę przeszkód w terenie. Obowiązujące przepisy przewidują różne tryby przeprowadzenia procesu budowy. Możliwa jest realizacja tych obiektów na podstawie zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę oraz w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Oto podstawowe wymogi dotyczące realizacji obiektów infrastruktury drogowej oraz problemy związane z wykonaniem robót zgodnie z procedurami.

DAMIAN MICHALAK styczeń-luty | 1 (30) 2017

Zamówienia in-house po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Zamówienia in-house to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów dotyczących obowiązującej od lipca br. nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy pozwalające udzielić zamówienia z wolnej ręki podmiotowi ściśle zależnemu od zamawiającego budzą wiele wątpliwości praktycznych. Jak je rozstrzygać? Konieczna jest znajomość orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.