Technologie

Zmiana wymagań technicznych. Jak wykonywać nawierzchnie na nowych zasadach?

Nowe wymagania techniczne WT-1 i WT-2 2016 weszły w życie 9 maja 2016 r. Nie są to jednak dokumenty zastępujące, lecz jedynie uzupełniające wersje sprzed dwóch lat. Dokument WT-2 z roku 2014 określa wymagania projektowe takie jak: skład ziarnowy mieszanek mineralnych, zawartość lepiszcza, stabilizatorów, dodatków granulatu gumowego itp. Wymagania techniczne z roku 2016 odnoszą się natomiast bezpośrednio do etapu wykonawstwa nawierzchni, a więc technologii wbudowywania mas asfaltowych na drogach publicznych

Dokument WT-1 2016 funkcjonuje w formie zarządzenia GDDKiA zmieniającego wymagania techniczne dotyczące kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych tylko w jednym punkcie – uchyla pkt 5.8, który określa wymagania dla kruszyw do uszorstnienia wykonanych nawierzchni bitumicznych. Parametry tych kruszyw zostały podane w dokumencie WT-2 2016, który zatytułowano Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

Projektanta i wykonawcę obowiązują zatem obecnie oba dokumenty, co należy uwzględniać również w czasie opracowywania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznych w świetle WT-2 2016.

Podłoże pod warstwy asfaltowe

Wymagania dla podłoża pod warstwy bitumiczne są w większości zaczerpnięte z propozycji GDDKiA podanych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych dla warstw asfaltowych. Określone zostały maksymalne nierówności podłoża w zależności od klasy drogi, elementu nawierzchni (pas ruchu, pasy skrętne, utwardzone pobocza itp.) oraz z uwzględnieniem rodzaju warstwy bitumicznej (ścieralna, wiążąca i podbudowa).

Przed ułożeniem nowych mas bitumicznych powinno się usunąć stare oznakowanie poziome oraz wypełnienia z asfaltu lanego. Należy w tym celu rozebrać wykonane wypełnienia i uzupełnić nawierzchnię tradycyjnym betonem asfaltowym.

Połączenia międzywarstwowe

Wymagania techniczne WT-2 2016 wprowadzają konkretne wskazania dla wykonania trwałego połączenia międzywarstwowego, które dotyczą głównie związania ze sobą warstw bitumicznych. Siła tego połączenia jest uzależniona od kilku czynników takich jak rodzaj i stan podłoża, którym mogą być nowe lub stare mieszanki asfaltowe, uziarnienie mieszanek, zawartość lepiszcza czy sposób wbudowywania masy (w tym efektywność procesu zagęszczania).

Do wykonania skropienia międzywarstwowego należy stosować emulsje zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 13808 wg załącznika krajowego NA. Wymagane jest stosowanie emulsji oznaczonych symbolem „ZM”.

Do skropienia warstw bitumicznych należy natomiast stosować emulsje

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

DAMIAN MICHALAK lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Umowa w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy

Co się zmieni?

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych obszarów, który doczekał się ingerencji ustawodawcy, są zasady wprowadzania zmian do umów w sprawie zamówień publicznych.