Projektowanie

PAS DROGOWY DROGI PUBLICZNEJ W UJĘCIU DWUWYMIAROWYM

Nieruchomości drogowe dość specyficzne z racji charakteru ich użytkowania, podlegają regulacji przepisów szczególnych. Ustawa o drogach publicznych jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z drogami i ich zarządzaniem. Niemniej jednak nie jest jedynym – często w postępowaniach związanych z pasem drogowym dróg publicznych konieczna jest znajomość przepisów innych niż ustawa o drogach publicznych i akty wykonawcze do niej.

Z akres zagadnień wynikających z zarządzania drogami publicznymi implikuje szereg problemów bądź dylematów natury prawnej. Zaszłości i wszelkie niedociągnięcia w kwestiach regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi publiczne powodują w świetle ustawy o drogach publicznych oraz różnych rejestrów publicznych szereg rozbieżności i niejasności z tym związanych.

Wyjaśnienie tych niejasności jest szczególnie ważne przy określaniu granic pasa drogowego, gdyż zarządca drogi jest obowiązany działać prewencyjnie w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń, a nie oczekiwać na skutki ich wpływu na szeroko pojęty ruch drogowy.

Również wydanie ewentualnej decyzji w przedmiocie zgody na zajęcie pasa drogowego lub decyzji wymierzającej karę pieniężną za jego nielegalne zajęcie wymaga zrozumienia istoty granic pasa drogowego. Stąd też bardzo ważnym elementem jest określenie tych granic, gdyż w większości przypadków to właśnie granica pasa drogowego jest podstawą do podjęcia określonych działań.

Poprawne określenie granic pasa drogowego w tych aspektach wydaje się więc rzeczą niezbędną i podstawową.

Aby w pełni zrozumieć istotę zajęcia pasa drogowego, należy dokonać analizy pojęć z nim związanych oraz zależności między nimi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA lipiec-sierpień | 4 (51) 2020

TECHNOLOGIE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO

Świadomość w zakresie nawierzchni z betonu cementowego, czyli inaczej nawierzchni sztywnych, za sprawą głośnej dyskusji zapoczątkowanej w 2014 r., znacznie się poprawiła. Po ogłoszeniu przez GDDiA, że ok. 800 km dróg ekspresowych i autostrad realizowanych w ramach programu budowy dróg krajowych będzie posiadało nawierzchnię sztywną, w środowisku zaczęła się bardzo silna wymiana argumentów na temat wad i zalet  poszczególnych typów konstrukcji.