Projektowanie

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NAWIERZCHNI SZTYWNYCH

Jednym z wyzwań współczesnego drogownictwa jest zapewnienie trwałości konstrukcji nawierzchni przy stale zwiększającym się obciążeniu ruchem. Budżety zarządców dróg obciążone są szerokim katalogiem wydatków, stąd walka o wydłużenie trwałości musi odbywać się jak najniższym kosztem. Należy mieć jednak na uwadze, że zaniechania po stronie inwestora w zakresie właściwego planowania infrastruktury drogowej czy też odpowiedniego jej utrzymania w dłuższej perspektywie prowadzą do zwiększenia kosztu życia produktu, jakim jest droga.

Betonówki – nawierzchnie sztywne
W nomenklaturze drogowej nawierzchniami sztywnymi nazywamy takie konstrukcje, w których warstwa nawierzchniowa, bezpośrednio poddana oddziaływaniom ruchu i warunków atmosferycznych, wykonana jest z betonu cementowego. Do zaklasyfikowania nawierzchni jako sztywnej, drugorzędne znaczenie ma wybór technologii warstw leżących poniżej płyty nawierzchniowej. Nawierzchnie sztywne, w odróżnieniu do nawierzchni podatnych i półsztywnych, w których warstwy górne tworzy pakiet asfaltowy, wyróżniają się sprężystym charakterem pracy. Sprężysty charakter pracy oznacza, że warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego pracuje w zakresie odkształceń odwracalnych, tj. po odjęciu naprężenia odkształcenia zanikają. Jest to podstawowa różnica w odniesieniu do nawierzchni podatnych i półsztywnych, w których pakiet warstw asfaltowych cechuje lepko-sprężysty charakter pracy. Znajomość tej specyfiki nawierzchni pozwala na świadome i racjonalne dobieranie typu konstrukcji do konkretnych potrzeb.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4  Strona 5  Strona 6

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

WPŁYW SIŁY WYŻSZEJ NA REALIZACJE ZAMÓWIEŃ Z BRANŻY DROGOWEJ I WZAJEMNE ROSZCZENIA

Epidemia COVID-19 wywołuje szereg konsekwencji w obszarze realizacji inwestycji w branży drogowej. Doświadczenia ukazują, że epidemia wpływa m.in. na: ograniczenie dostępności kadry pracowniczej (w szczególności wobec mocno limitowanej możliwości realizacji prac budowlanych w sposób zdalny), utrudnia dostęp do materiałów i sprzętu, wywołuje zaburzenia w łańcuchu dostaw, ale również spowalnia działania urzędów (w tym w zakresie wydawanych decyzji). Epidemia COVID-19, jak również wynikające z niej konsekwencje, aktualizują problematykę wpływu siły wyższej na realizację zamówień z branży drogowej, w tym na wzajemne roszczenia stron – inwestora względem wykonawcy i wykonawcy względem zamawiającego.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (50) 2020

SKUTECZNY KONKURS NA PRACE PROJEKTOWE W BRANŻY DROGOWEJ

Analiza danych sprawozdawczych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych ukazuje, że procedura konkursowa jest wykorzystywana sporadycznie przez publicznych zamawiających. Niski poziom popularności ww. procedury nie koresponduje z jego użytecznością oraz efektywnością w drodze do realizacji zamierzeń budowlanych, w tym również realizowanych w branży drogowej.