Prawne Zeszyty Drogowe

WPŁYW SIŁY WYŻSZEJ NA REALIZACJE ZAMÓWIEŃ Z BRANŻY DROGOWEJ I WZAJEMNE ROSZCZENIA

Epidemia COVID-19 wywołuje szereg konsekwencji w obszarze realizacji inwestycji w branży drogowej. Doświadczenia ukazują, że epidemia wpływa m.in. na: ograniczenie dostępności kadry pracowniczej (w szczególności wobec mocno limitowanej możliwości realizacji prac budowlanych w sposób zdalny), utrudnia dostęp do materiałów i sprzętu, wywołuje zaburzenia w łańcuchu dostaw, ale również spowalnia działania urzędów (w tym w zakresie wydawanych decyzji). Epidemia COVID-19, jak również wynikające z niej konsekwencje, aktualizują problematykę wpływu siły wyższej na realizację zamówień z branży drogowej, w tym na wzajemne roszczenia stron – inwestora względem wykonawcy i wykonawcy względem zamawiającego.

Epidemia jako przykład siły wyższej Pojęcie siły wyższej nie występuje wprost w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, regulujących zasadniczy sposób zawierania umów przez podmioty publiczne, w tym również w branży drogowej. Powyższe nie wyłącza jednak możliwości powołania się na siłę wyższą jako okoliczność mającą wpływ na realizację umowy o zamówienie publiczne. Niezdefiniowana przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny siła wyższa oznacza zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec (postanowienie SN z 16 września 2011 r., IV CSK 77/11). Epidemia COVID-19 wykazuje potencjał kwalifikowania jej jako przejaw siły wyższej w ww. rozumieniu. Skonkretyzowana kwalifikacja musi jednak nastąpić w danym stanie faktycznym i z uwzględnieniem swoistości zawieranej umowy. Inaczej należy ocenić „możliwość przewidzenia” epidemii w styczniu bieżącego roku (pomimo, że oznaki epidemii ujawniały się w Chinach) niż w marcu, kiedy epidemia na terenie kraju była faktem powszechnie znanym, a niemożliwe do przewidzenia były jej skala i konsekwencje.
Po stronie podmiotów publicznych może wystąpić chęć zrealizowania inwestycji infrastrukturalnych w okresie ograniczonego ruchu pojazdów (w celu minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie, mieszkańców, ruch lokalny itp.). Należy jednak wyczulić zarówno podmioty publiczne jak i wykonawców na to, że powinni zwrócić szczególną uwagę na ograniczoną możliwość powołania się na siłę wyższą w przypadku zawierania umów w trakcie trwającej epidemii. Ze względu na powyższe rekomendowane jest wprowadzanie klauzul kontraktowych dedykowanych realizacji zamówienia w okresie epidemii, jak również wprowadzeniu „skrojonych na miarę” klauzul przeglądowych (postanowień dozwalających na zmianę umowy).

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (50) 2020

SKUTECZNY KONKURS NA PRACE PROJEKTOWE W BRANŻY DROGOWEJ

Analiza danych sprawozdawczych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych ukazuje, że procedura konkursowa jest wykorzystywana sporadycznie przez publicznych zamawiających. Niski poziom popularności ww. procedury nie koresponduje z jego użytecznością oraz efektywnością w drodze do realizacji zamierzeń budowlanych, w tym również realizowanych w branży drogowej.