Prawne Zeszyty Drogowe

SKUTECZNY KONKURS NA PRACE PROJEKTOWE W BRANŻY DROGOWEJ

Analiza danych sprawozdawczych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych ukazuje, że procedura konkursowa jest wykorzystywana sporadycznie przez publicznych zamawiających. Niski poziom popularności ww. procedury nie koresponduje z jego użytecznością oraz efektywnością w drodze do realizacji zamierzeń budowlanych, w tym również realizowanych w branży drogowej.

Zaplanowanie wstępnego procesu inwestycyjnego
Konkurs, w zależności od przyjętego przez zamawiającego zamierzenia, umożliwia:

  1.  wyłonienie opracowań studialnych,
  2.  wybranie prac konkursowych/pracy konkursowej oraz nabycie do nich/niej praw,
  3.  nabycie dzieła stanowiącego uszczegółowienie rozwiązań wyrażonych w pracy konkursowej.

Jedynie drugie z ww. stadiów jest obligatoryjne i stanowi element kluczowy konkursu. Powyższe wynika z istoty konkursu, którego przedmiotem jest wykonanie pracy konkursowej, oraz przeniesienie prawa do pracy wybranej przez sąd konkursowy (art. 110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: P.z.p.). Zaistnienie pierwszego spośród ww. stadiów, uzależnione jest od tego, czy zamawiający zorganizuje konkurs jedno – czy dwuetapowy. Wyłącznie konkurs dwuetapowy umożliwia wyłonienie opracowań studialnych. Jednocześnie wyłonienie opracowań studialnych nie ma charakteru samoistnego i wiąże się z kolejnym etapem konkursu, tj. opracowaniem i oceną prac konkursowych wykonanych na ich podstawie. Wystąpienie trzeciego z ww. stadiów, następującego po pozytywnym zakończeniu konkursu, determinowane jest rodzajem nagród przewidzianych w postępowaniu konkursowym. W ujęciu formalnym trzecie stadium stanowi odrębny etap – negocjacji, udzielenia i realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. W przypadku prac projektowych z branży obiektów liniowych, co do zasady należy rozważać wykorzystanie dwóch ostatnich stadiów, o których mowa powyżej. Jedynie wyjątkowo uzasadnione będzie rozbijanie konkursu na dwa etapy, w celu zapoznania się z opracowaniem studialnym przed dopuszczaniem uczestników konkursu do opracowania i zaprezentowania prac konkursowych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

WPŁYW SIŁY WYŻSZEJ NA REALIZACJE ZAMÓWIEŃ Z BRANŻY DROGOWEJ I WZAJEMNE ROSZCZENIA

Epidemia COVID-19 wywołuje szereg konsekwencji w obszarze realizacji inwestycji w branży drogowej. Doświadczenia ukazują, że epidemia wpływa m.in. na: ograniczenie dostępności kadry pracowniczej (w szczególności wobec mocno limitowanej możliwości realizacji prac budowlanych w sposób zdalny), utrudnia dostęp do materiałów i sprzętu, wywołuje zaburzenia w łańcuchu dostaw, ale również spowalnia działania urzędów (w tym w zakresie wydawanych decyzji). Epidemia COVID-19, jak również wynikające z niej konsekwencje, aktualizują problematykę wpływu siły wyższej na realizację zamówień z branży drogowej, w tym na wzajemne roszczenia stron – inwestora względem wykonawcy i wykonawcy względem zamawiającego.