Prawne Zeszyty Drogowe

Zamówienia publiczne w drogowych projektach UE – jak uniknąć korekt finansowych?

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 wprowadza szereg zmian w zakresie realizacji polityki spójności Unii Europejskiej i wdrażania projektów unijnych. Na pewno jednak nie zmienia się jedno – beneficjenci wciąż powinni udzielać zamówień publicznych z nadzwyczajną ostrożnością i uwagą. Wyzwanie to zyskuje na znaczeniu w obliczu ogromnych zmian, jakie w najbliższym czasie czekają system zamówień publicznych.

Lata 2007-2013 to okres, w którym Polska po raz pierwszy zyskała możliwość tak szerokiego wsparcia finansowego na rozwój w bardzo wielu obszarach. Dla beneficjentów publicznych i prywatnych był to czas zbierania doświadczeń i nauki realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych. Dla wielu z nich doświadczenia te były bardzo udane, dla innych trudne. Pozyskanie dotacji to bowiem zaledwie pierwszy krok we wdrożeniu projektu. By pozyskane środki zatrzymać, konieczne jest poprawne zrealizowanie projektu. Poprawne, czyli m.in. pozbawione nieprawidłowości – definiowanej nie w sposób potoczny, ale prawny, zaistnienie nieprawidłowości skutkuje bowiem najczęściej tzw. korektą finansową.

Szkodliwe nieprawidłowości

Czym jest nieprawidłowość? To według art. 2 pkt 36 tzw. Rozporządzenia Ogólnego „każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem”. Wskazana definicja nakłada zatem na beneficjentów obowiązek wydatkowania środków europejskich zgodnie z przepisami prawa. Szczególnie zaś obciąża podmioty z sektora publicznego, gdyż dotyczy respektowania przepisów z zakresu zamówień publicznych. Co istotne w nowej perspektywie – przepisów już nie tylko wspólnotowych, ale także krajowych, implementujących uregulowania unijne. By zatem doszło do nałożenia korekty finansowej, spełnione muszą zostać łącznie następujące przesłanki (por. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020):

a) naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego,

b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego oraz

c) realna albo potencjalna szkoda dla

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (25) 2016

Uwaga wypadek

Obowiązkiem zarządcy drogi jest zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Koszty z tym związane obciążają w przypadku drogi gminnej gminę w osobie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli gmina uchybia obowiązkom w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na drodze, w tym wykonywania prac porządkowych, to swoim zachowaniem uprawnia ewentualnego poszkodowanego użytkownika tej drogi do wystąpienia przeciwko niej z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego.

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (25) 2016

Przepusty i kanały

Naprawy bezwykopowe przepustów i przewodów kanalizacyjnych umożliwiają szybkie oraz tanie przeprowadzenie renowacji, i to bez ryzyka powstawania ulicznych korków. Zarządcy dróg często wybierają technologie reliningu i napraw rękawami nasączonymi żywicą. Jak je stosować, by uniknąć problemów wykonawczych, które mogą zwiększyć koszt przeprowadzenia prac?