Prawne Zeszyty Drogowe

Ochrona drzew i krzewów w świetle nowelizacji ustawy. Jak przeprowadzić proces inwestycyjny?

Formalności związane z przygotowaniem inwestycji budowlanych i wycinką drzew były dotąd regulowane przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jednak 28 sierpnia br. weszły w życie nowe, istotne zmiany prawne. Które przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw są kluczowe dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w drogownictwie?

Znowelizowana ustawa zmieniła między innymi kwestie związane z ochroną i wycinką drzew oraz opłatami należnymi za podejmowanie tych czynności. W nowym prawie doprecyzowano pojęcia „tereny zieleni”, „plantacja”, „drzewo” i „krzew”. Jest to istotne z punktu widzenia możliwości usunięcia i naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Z tego też powodu wprowadzono również inne pojęcia, jak np.: „wywrot” i „złom” oraz „żywotnośc drzewa lub krzewu”. Podanie tych definicji oraz ułatwienie postępowania związanego z usuwaniem drzew uszkodzonych jest bardzo ważne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.

Jak uzyskać zezwolenie na wycinkę?

Kolejnym, bardzo istotnym zapisem jest ten, który mówi, że zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu w pasie drogowym drogi publicznej wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Organ właściwy do wydania zezwolenia niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu, co w większości przypadków może znacznie ułatwić podejmowanie decyzji.

W celu uproszczenia procedury związanej z uzyskiwaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie takiego zezwolenia. Zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której rosną drzewa lub krzewy i zastąpiono go oświadczeniem o posiadaniu takiego prawa, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej. W celu stwierdzenia, czy istnieje kolizja zadrzewień z planowanym zamierzeniem budowlanym należy dołączyć do wniosku projekt zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest on wymagany również w ustawie Prawo budowlane. Wymóg ten umożliwi również weryfikację, czy dana inwestycja jest rzeczywiście planowana. Zaproponowano także, aby wnioskodawca wskazał we wniosku o wydanie zezwolenia projekt nowych nasadzeń albo przesadzenia drzew lub krzewów, o ile takie działania są planowane. Równocześnie określono, że nasadzenia zastępcze stanowią kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Warunkiem realizacji zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją wymagającą pozwolenia na budowę lub rozbiórkę w świetle obecnych przepisów jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na realizację inwestycji, która koliduje z tymi drzewami lub krzewami. Przepisu nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego, ze względu na długotrwały i wieloetapowy proces budowy tego typu inwestycji. W tej kategorii mieści się większość inwestycji drogowych.

Kiedy zezwolenie nie jest wymagane?

W nowelizacji przepisów zmieniono i rozszerzono wykaz sytuacji, w których usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia. I tak przepisów określających warunki uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew nie stosuje się m.in. do:

  1. drzew o określonej wielkości, (drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew);
  2. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  3. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Nowy kierunek zmian w zasadach przekazywania dróg

Blisko dwa lata samorządy oraz zarządcy dróg czekali na decyzję określającą zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla. Dopiero wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r. (Kp 2/13) Trybunał Konstytucyjny przesądził, iż ustawa z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych jest zgodna z Konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma znaczenie nie tylko w sferze stricte prawnej, ale stanowi również bogate źródło wiedzy na temat przekazywania dróg w kontekście ustrojowym.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych

Zanim dokona się symboliczne wbicie pierwszej łopaty na placu budowy drogi, inwestor musi przejść przez skomplikowaną procedurę administracyjno-prawną i projektową, obejmującą etapy: projektowania wstępnego, uzyskania decyzji administracyjnych, projektowania uzupełniającego i końcowego oraz uzyskania zewnętrznych środków inwestycyjnych. W całym procesie inwestycyjnym geodeta odgrywa istotną rolę już na etapie projektowania, choćby sporządzając mapę do celów projektowych. Jednakże największe poczucie odpowiedzialności towarzyszy geodecie w trakcie realizacji inwestycji na terenie budowy. Oto jak sprawnie przejść przez proces geodezyjnej obsługi inwestycji drogowych.