Prawne Zeszyty Drogowe

Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych

Zanim dokona się symboliczne wbicie pierwszej łopaty na placu budowy drogi, inwestor musi przejść przez skomplikowaną procedurę administracyjno-prawną i projektową, obejmującą etapy: projektowania wstępnego, uzyskania decyzji administracyjnych, projektowania uzupełniającego i końcowego oraz uzyskania zewnętrznych środków inwestycyjnych. W całym procesie inwestycyjnym geodeta odgrywa istotną rolę już na etapie projektowania, choćby sporządzając mapę do celów projektowych. Jednakże największe poczucie odpowiedzialności towarzyszy geodecie w trakcie realizacji inwestycji na terenie budowy. Oto jak sprawnie przejść przez proces geodezyjnej obsługi inwestycji drogowych.

Na etapie realizacji inwestycji drogowych czynnościami geodezyjnymi są:

 • założenie i pomiar osnowy realizacyjnej,
 • wytyczenie obiektów budowlanych w terenie,
 • geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego,
 • pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych.

Osnowa realizacyjna

Poziome i wysokościowe osnowy realizacyjne są przeznaczone do wykonywania pomiarów geodezyjnych związanych z projektowaniem, budową oraz eksploatacją obiektów budowlanych. Osnowę realizacyjną zakłada się w przypadkach, gdy:

 • bezpośrednio z istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej nie można dokonać tyczenia,
 • dokładność istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej jest zbyt niska dla potrzeb inwestycji,
 • istniejąca pozioma osnowa geodezyjna i osnowa pomiarowa podczas realizacji inwestycji może ulec zniszczeniu.

Osnowa realizacyjna pod względem konstrukcyjnym może być siecią jednorzędową lub siecią dwurzędową zakładaną dla złożonych i dużych inwestycji realizowanych sekwencyjnie. Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawierać m.in.:

 • opis techniczny definiujący zasięg projektowanej sieci, sposób jej zagęszczenia, technologię realizacji projektu, maksymalne odległości pomiędzy punktami, maksymalne długości ciągów niwelacyjnych,
 • mapę z projektem osnowy w skali 1:10 000, na którą należy nanieść istniejące w zasięgu inwestycji punkty osnowy podstawowej i szczegółowej (poziomej i wysokościowej) oraz projektowaną sieć,
 • sporządzony na podstawie projektu budowlanego (wykonawczego) szkic projektu osnowy realizacyjnej,
 • opisy topograficzne punktów nawiązania oraz istniejących punktów osnowy włączonych do projektu,
 • sposób stabilizacji punktów osnowy realizacyjnej. Dodatkowe warunki, jakie winna spełniać osnowa realizacyjna dla inwestycji drogowych, są następujące:
 1. dla dróg:
  • punkty osnowy realizacyjnej powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego tak, aby umożliwiały prowadzenie obsługi geodezyjnej trasy drogowej i obiektów mostowych oraz nie były narażone na zniszczenie w trakcie budowy i wskutek prowadzonych prac rolnych na gruntach sąsiednich,
  • konstrukcja osnowy powinna odpowiadać kształtowi obiektu,
  • odległości między puntami nie powinny być większe niż 300 m,
  • z każdego punktu winna być zapewniona maksymalna widoczność na realizowany odcinek drogi;
 2. dla obiektów mostowych:
  • punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie i ze wszystkich stron obiektu w taki sposób, aby zapewniały dobrą widoczność na realizowany obiekt,
  • lokalizacja punktów powinna w minimalnym stopniu narażać punkty na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W przypadkach, gdy przy realizacji inwestycji niezbędne jest wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z dokładnością wyższą niż odpowiednio 0,10 m i 0,02 m, osnowę realizacyjną zakłada się w układzie lokalnym, którego początek wyznaczony jest przez współrzędne punktu ciężkości obszaru inwestycji, zaś jego osie zorientowane są przez główną oś inwestycji. Sposób stabilizacji punktów osnowy realizacyjnej należy określić w warunkach technicznych wykonania prac geodezyjnych. Co do zasady, punkty stabilizuje się znakami z

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Strona 29 Strona 30 Strona 31 Strona 32

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Ochrona drzew i krzewów w świetle nowelizacji ustawy. Jak przeprowadzić proces inwestycyjny?

Formalności związane z przygotowaniem inwestycji budowlanych i wycinką drzew były dotąd regulowane przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jednak 28 sierpnia br. weszły w życie nowe, istotne zmiany prawne. Które przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw są kluczowe dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w drogownictwie?

MARCIN KRAWCZYK wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Nowy kierunek zmian w zasadach przekazywania dróg

Blisko dwa lata samorządy oraz zarządcy dróg czekali na decyzję określającą zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla. Dopiero wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r. (Kp 2/13) Trybunał Konstytucyjny przesądził, iż ustawa z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych jest zgodna z Konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma znaczenie nie tylko w sferze stricte prawnej, ale stanowi również bogate źródło wiedzy na temat przekazywania dróg w kontekście ustrojowym.