Prawne Zeszyty Drogowe

Najczęściej stosowane wzorce Warunków kontraktowych FIDIC

Warunki kontraktowe Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów to wzorce umów zawieranych pomiędzy inwestorem danego procesu inwestycyjnego a jego wykonawcą. Federacja zajmuje się opracowywaniem i rozpowszechnianiem wzorów umów w celu zapewnienia zrozumiałych i przejrzystych reguł procesu budowlanego.

Oficjalnym reprezentantem Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) w Polsce jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), które za FIDIC rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oferuje uczestnikom polskiego rynku zgodne ze standardami międzynarodowymi oraz polskim prawem tłumaczenia Warunków kontraktowych.

Zastosowanie FIDIC upowszechniło się przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W Polsce wzorce Warunków kontraktowych FIDIC znajdują wykorzystanie głównie przy realizacji umów o roboty budowlane zawieranych w ramach zamówień publicznych. Należy wskazać, że procedury FIDIC nie są odzwierciedlone w żadnych przepisach prawa polskiego. Jednakże zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego strony mogą ułożyć stosunek prawny wg swojego uznania, byleby treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Prawo nie reguluje kwestii rodzajów zawieranych umów, sposobów ich realizacji czy kwestii rozliczeń, zagadnienia te bowiem kształtują samodzielnie strony w ramach swobody umów. Natomiast Warunki kontraktowe zawierają procedury realizacji inwestycji przy zakładanej równowadze między interesami zamawiającego i wykonawcy oraz zapewniają równomierne rozdzielenie zagrożeń i odpowiedzialności między stronami. Regulują szczegółowo wzajemne zależności pomiędzy wykonawcą a zamawiającym oraz przedstawicielem zamawiającego. Warunki kontraktowe FIDIC są zatem materiałem wyjściowym służącym do wypracowania przez strony ostatecznej formy kontraktu, jaki strony zawierają. Wzory te należy odpowiednio dostosować do potrzeb, wprowadzając do nich zmiany i uzupełnienia konieczne do zrealizowania założonego przez strony celu, przy zachowaniu wewnętrznej spójności pomiędzy poszczególnymi klauzulami Warunków kontraktowych FIDIC.

Warunki kontraktowe zawierają procedury realizacji inwestycji przy zakładanej równowadze między interesami zamawiającego i wykonawcy oraz zapewniają równomierne rozdzielenie zagrożeń i odpowiedzialności między stronami. Regulują szczegółowo wzajemne zależności pomiędzy wykonawcą a zamawiającym oraz przedstawicielem zamawiającego.

Najczęściej stosowane wzorce Warunków kontraktowych FIDIC

Standard FIDIC ma zastosowanie dla różnego typu umów i jest zróżnicowany pod względem przedmiotowym. Do najbardziej znanych wzorców kontraktowych FIDIC należą: Warunki kontraktowe dla budowy robót inżynieryjno- -budowlanych projektowanych przez zamawiającego – tzw. Książka czerwona oraz Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy – tzw. Książka żółta.

Bez względu na rodzaj wzorca, Warunki kontraktowe FIDIC składają się z warunków ogólnych oraz warunków szczególnych. Pierwsze z nich to szereg klauzul włączanych do kontraktu bez zmian. Podzielone są na 20 rozdziałów, a te na klauzule. Zadaniem warunków szczególnych jest przystosowanie warunków ogólnych do prawa krajowego i wymagań zamawiającego. Ich opracowanie jest konieczne dla każdego przedsięwzięcia

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK styczeń-luty | 1 (12) 2014

Odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie drogi w okresie zimowym

Okres zimowy przynosi problemy związane z odśnieżaniem i utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Należy doprowadzić je do stanu pozwalającego na bezpieczne korzystanie z nich. Zarządców dróg, oprócz standardowych spraw związanych z dziurami w jezdni, spotykają zarzuty i roszczenia kierowców dotyczące złego stanu drogi spowodowanego oblodzeniem czy brakiem odśnieżenia.

MARIUSZ DYKA styczeń-luty | 1 (12) 2014

Kruszywa do budowy dróg. Kiedy ich wytwarzanie jest legalne?

Aby zrealizować inwestycję drogową, inwestor musi pozyskać odpowiednie materiały budowlane, w tym kruszywa. Zazwyczaj podstawowym kryterium wyboru (poza spełnianiem odpowiednich parametrów technicznych) jest ich cena. Doświadczenie ostatnich lat uczy jednak, że inwestor chcąc uniknąć przykrych niespodzianek, powinien weryfikować także legalność ich wytwarzania. Wykorzystanie kruszyw wytworzonych (pozyskanych przez ich wytwórcę) nielegalnymi metodami to gwarantowane kłopoty. Jakie zatem dokumenty, zgody administracyjne pozwalają stwierdzić, że dany materiał jest legalny?