Prawne Zeszyty Drogowe

Jak załatać dziurę w budżecie zarządcy dróg?

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona – realizacja tych zadań to obligatoryjność zarządców dróg publicznych. Skąd wziąć fundusze? Wystarczy sięgnąć po środki rzeczowe i pieniężne od osób fi zycznych oraz prawnych, krajowych i zagranicznych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Warto też skorzystać z możliwości, jakie daje partnerstwo publiczno-prywatne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), drogi publiczne dzielą się na drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego należy rozwiązywanie spraw z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Zarządcami dróg publicznych są zatem odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd województwa, zarząd powiatu oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Należy w tym miejscu zastrzec, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest także zarządcą autostrady wybudowanej na zasadach ogólnych, które określono w ustawie o drogach publicznych, do czasu przekazania jej – na mocy porozumienia – spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań określonych w ustawie o drogach publicznych, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest prezydent miasta. Do zadań zarządcy drogi należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 2. pełnienie funkcji inwestora,
 3. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi,
 4. nabywanie nieruchomości innych niż ww. na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi.

Finansowanie nabycia nieruchomości pod drogi publiczne

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze

zm.), koszty nabycia nieruchomości pod drogi, w tym odszkodowania, są finansowane na podstawie przepisów o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, przepisów o drogach publicznych, a także przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Przywołany wyżej przepis nie określa zatem podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów nabycia nieruchomości pod drogi, w tym kosztów odszkodowania, odsyłając w tym zakresie m.in. do przepisów ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Jak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 ze zm.), zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi są finansowane:

 • w odniesieniu do dróg krajowych – przez ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalnego przeznaczenia,
 • w odniesieniu do dróg wojewódzkich – przez samorząd województwa,
 • w odniesieniu do dróg powiatowych

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Gwarancja i rekojmia – sposoby na unikniecie dodatkowych kosztów

Jeśli po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia wystąpią wady w wykonanych pracach drogowych, to jedyną formę finansowego zabezpieczenia dla zarządcy dróg stanowi gwarancja. Nie powinna być więc traktowana tylko jako dodatkowy zapis w umowie a raczej warto na nią spojrzeć przez pryzmat kosztów, którym może zapobiec. Tym bardziej, że koszty remontów i bieżącego utrzymania sieci drogowej zależą nie tylko od jakości wykonanych robót, ale też od tego, czy zarządcy w należyty sposób egzekwowali usuwanie wad powykonawczych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.