Warto Wiedzieć

Realizacja idei smart city w Polsce na przykładzie Wrocławia

Liczba mieszkańców miast na świecie wzrosła z 746 milionów w 1950 r. do 3,9 miliarda w roku 2014, a zgodnie z prognozami ONZ do 2050 r. już ok. 66% światowej populacji będzie zamieszkiwało miasta. Podobne prognozy ogłasza także Bank Światowy. Na wyzwania i problemy, jakie niesie ze sobą zjawisko gwałtownej urbanizacji, należy się przygotować – i to nie tylko na szczeblu lokalnym, lecz także krajowym.

Jedną z popularnych wizji rozwoju nowoczesnych miast jest idea smart city, która jest ściśle powiązana z obserwowaną w ostatnich latach eksplozją, na niespotykaną dotąd skalę, rozwoju nowoczesnych technologii – szczególnie w zakresie informacji i komunikacji. Założenia tej idei realizowane są również w Polsce.

Czym jest smart city?

Angielskie słowo smart jest przymiotnikiem, którym najczęściej opisuje się osobę, nadając jej następujące przymioty: mądrość, inteligencję, bystrość. Słowa tego używa się obecnie także do charakteryzowania wielu wytworów ludzkiej działalności – zarówno materialnych (np. urządzeń elektronicznych), jak i niematerialnych (procesów, idei itp.). Pojęcie smart city wprowadzone zostało dla określenia nowoczesnych środowisk miejskich, przy projektowaniu i kształtowaniu których główny nacisk kładzie się na wydajność, a aby ją osiągnąć, wykorzystuje się przede wszystkim nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Ma to pozwolić na inteligentne i skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami oraz wpłynąć na podniesienie jakości życia mieszkańców. Konsekwencje modnych i intensywnie wdrażanych kierunków rozwoju miast są nieprzewidywalne, dlatego niektórzy badacze wskazują także na inne, znacznie mniej popularne znaczenia słowa smart. Słowo to może bowiem oznaczać również cierpienie, np. w odniesieniu do oczu – szczypanie lub pieczenie.

Pełny i zrównoważony rozwój inteligentnego miasta wymaga, aby odbywał się on w obszarach związanych ze: środowiskiem (ang. smart environment), transportem i infrastrukturą (ang. smart mobility), zarządzaniem (ang. smart governance), ludźmi (ang. smart people), edukacją i jakością życia (ang. smart living), ekonomią (ang. smart economy). Zagadnienie budowania inteligentnych miast we współczesnym świecie jest bardzo rozległe i może być rozpatrywane w wielu kontekstach: filozoficznym, psychologicznym, kulturowym, socjologicznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym, epidemiologicznym, technologicznym, cyberbezpieczeństwa, informacji przestrzennej itd.

Wprowadzanie w życie idei smart city w polskich miastach to szansa nie tylko na ich rozkwit i poprawę jakości życia mieszkańców, lecz także na rozwój nauki oraz innowacyjnej gospodarki. Dziś szeroko rozumiane rozwiązania typu smart stają się nie tylko modą czy dobrowolnym wyborem – coraz częściej konieczność ich wprowadzania związana jest z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Działania na rzecz tworzenia inteligentnego miasta prowadzą, obok inicjatyw podejmowanych przez administrację samorządową, również podmioty gospodarcze. Dla przykładu, największym projektem wdrażanym obecnie we Wrocławiu przez Tauron Dystrybucja S. A. jest „AMIplus Wrocław”. Realizując założenia i wytyczne dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/ WE, firma Tauron rozpoczęła montaż inteligentnych liczników energii elektrycznej (rys. 1). Zaawansowane systemy pomiarowe typu AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) umożliwiają dwukierunkową komunikację z licznikami, które nie tylko mierzą i zbierają dane o zużyciu,

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wydarzenia SEBASTIAN LUDWICZAK maj-czerwiec | 3 (26) 2016

O poprawie bezpieczeństwa na drogach na terenie Krotoszyna

„Niskonakładowe metody poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Strefy ruchu uspokojonego” – to temat I Forum Zarządców Dróg, które odbyło się 18 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: GDDKiA, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, krotoszyńskiego Zarządu Dróg, a także Policji i Straży Miejskiej. Nie zabrakło również zarządców dróg oraz projektantów.