Utrzymanie dróg

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości a podatek VAT

Nieruchomość należąca do spółki X została na podstawie decyzji ZRID przeznaczona pod inwestycję drogową. Organ administracji orzekł o ustaleniu należnego spółce odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. W związku z bezskutecznym upływem terminu na wniesienie odwołania decyzja odszkodowawcza stała się ostateczna. Spółka uzyskała interpretację podatkową, z której wynika, że musi odprowadzić od uzyskanego odszkodowania podatek VAT. Czy wobec tego spółka może wnieść do organu o zmianę ostatecznej decyzji i zwiększenie wysokości ustalonego odszkodowania o kwotę podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), zwanej dalej u.g.n., odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość powinno odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości objętej wywłaszczeniem. Pojęcie wartości rynkowej nieruchomości dotyczy wartości określonej na podstawie czynników (cech) rynkowych. Przy estymacji wartości rynkowej nieruchomości brane są pod uwagę ceny transakcyjne będące efektem wzajemnego oddziaływania na siebie sił popytu i podaży. Dokonujący wyceny wywłaszczonej nieruchomości biegły rzeczoznawca majątkowy nie ustala jej ceny sprzedaży, mogącej stanowić podstawę opodatkowania podatkiem VAT, a jedynie jej wartość rynkową sensu stricto.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA styczeń-luty | 1 (36) 2018

Otoczenie drzewa a prawdopodobieństwo wywrotu i złamania. Wskazania do diagnozy

Oprócz zasadniczych czynników, takich jak zgnilizna, pęknięcia czy dziuple, na wywracanie się i łamanie drzew mają wpływ cechy drzewa i warunki otoczenia, w jakich rośnie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ważna jest umiejętność diagnozowania wpływu tych czynników na stan zdrowotny lub statykę – zależnie od gatunku i fazy rozwojowej drzewa. W artykule omówiono czynniki siedliskowe, natomiast właściwości gatunków drzew w kontekście ich podatności na złamanie i wywrót zostaną przedstawione w kolejnym numerze czasopisma.