Utrzymanie dróg

Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika

Kto i w jakich przypadkach ma obowiązek odśnieżania oraz utrzymywania czystości dróg i chodników? Czy zawsze jest to zarządca drogi? Kiedy obowiązek ten spoczywa na gminie?

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Co do zasady zarządcą drogi jest:

  • w przypadku dróg krajowych Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • w przypadku dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
  • w przypadku dróg powiatowych – zarząd powiatu,
  • w przypadku dróg gminnych – wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30  Strona 31

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości a podatek VAT

Nieruchomość należąca do spółki X została na podstawie decyzji ZRID przeznaczona pod inwestycję drogową. Organ administracji orzekł o ustaleniu należnego spółce odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. W związku z bezskutecznym upływem terminu na wniesienie odwołania decyzja odszkodowawcza stała się ostateczna. Spółka uzyskała interpretację podatkową, z której wynika, że musi odprowadzić od uzyskanego odszkodowania podatek VAT. Czy wobec tego spółka może wnieść do organu o zmianę ostatecznej decyzji i zwiększenie wysokości ustalonego odszkodowania o kwotę podatku od towarów i usług?

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA styczeń-luty | 1 (36) 2018

Otoczenie drzewa a prawdopodobieństwo wywrotu i złamania. Wskazania do diagnozy

Oprócz zasadniczych czynników, takich jak zgnilizna, pęknięcia czy dziuple, na wywracanie się i łamanie drzew mają wpływ cechy drzewa i warunki otoczenia, w jakich rośnie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ważna jest umiejętność diagnozowania wpływu tych czynników na stan zdrowotny lub statykę – zależnie od gatunku i fazy rozwojowej drzewa. W artykule omówiono czynniki siedliskowe, natomiast właściwości gatunków drzew w kontekście ich podatności na złamanie i wywrót zostaną przedstawione w kolejnym numerze czasopisma.