Technologie

Schyłek tradycyjnych konstrukcji z betonu asfaltowego? Nadchodzi alternatywa!

Choć w ostatnich latach w terenie miejskim powstało wiele dróg z betonowej kostki brukowej, to nawierzchnie bitumiczne i tak pokrywają większość dróg lokalnych i krajowych. Tak duże zainteresowanie nawierzchniami tego typu zaowocowało stworzeniem konstrukcji konkurencyjnych dla tradycyjnie stosowanych nawierzchni, np. SMA i WMS. Porównajmy ich właściwości.

Przez wiele lat stosowane były praktycznie wyłącznie tradycyjne konstrukcje podatne, ze wszystkimi warstwami bitumicznymi wykonanymi z betonu asfaltowego. Mieszanka ta charakteryzuje się ciągłą (harmonijną) krzywą uziarnienia i jest stosunkowo prosta zarówno w produkcji, jak i wbudowywaniu w nawierzchnię. Z biegiem lat wypracowano jednak również inne technologie bitumiczne, umożliwiające budowanie znacznie trwalszych nawierzchni, bardziej odpornych zarówno na stale rosnące obciążenia od ruchu, jak i na zmienne w ciągu roku czynniki atmosferyczne.

W artykule omówiono alternatywne konstrukcje z wykorzystaniem mieszanek z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) oraz mieszanek mastyksowo-grysowych (SMA). Porównania wykonano dla najczęściej stosowanych obciążeń nawierzchni, czyli dla ruchu kategorii KR3. Przedstawione porównania granicznych krzywych uziarnienia dla poszczególnych mieszanek opracowano na podstawie aktualnie obowiązujących Wymagań Technicznych WT-2 2014.

Cechy dobrej nawierzchni drogowej

Poprawnie wykonana nawierzchnia drogowa powinna charakteryzować się kilkoma podstawowymi parametrami: odpowiednią równością, szorstkością, wytrzymałością na deformacje trwałe i zmęczeniowe oraz nośnością dostosowaną do panującego na drodze ruchu pojazdów ciężarowych. Pozostałe, często przytaczane w literaturze właściwości nawierzchni są najczęściej bezpośrednio powiązane z ww. parametrami.

Równość nawierzchni, zarówno podłużna, jak i poprzeczna, zależy od dwóch czynników. W fazie realizacji na równość ma wpływ jakość masy, dokładność jej wbudowania i zagęszczenia, z zachowaniem odpowiednich spadków. Z kolei na etapie długotrwałej eksploatacji nawierzchni jej równość bezpośrednio zależy od odporności warstw bitumicznych na deformacje plastyczne.

Odpowiednia szorstkość nawierzchni wpływa na poziom bezpieczeństwa ruchu, gdyż to właśnie od niej uzależniona jest

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 48  Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ARTUR KURPIEL marzec-kwiecień | 2 (19) 2015

Ciche i bezpieczne. Nawierzchnie bitumiczne z asfaltu modyfikowanego gumą

Celem inżynierów drogowych jest konstruowanie nawierzchni, które sprawiają, że ruch pojazdów będzie bezpieczny, komfortowy dla użytkowników i mało uciążliwy dla otoczenia. Wymogi bezpieczeństwa wskazują na konieczność uzyskania odpowiedniego współczynnika tarcia i równości nawierzchni oraz zapewnienia szybkiego odprowadzania wód opadowych z powierzchni jezdni. Zarządcy dróg starają się też zmniejszyć negatywny wpływ hałasu drogowego na otoczenie, który powstaje na styku opona – nawierzchnia. „Klasyczne” nawierzchnie drogowe o warstwach ścieralnych z betonu asfaltowego, betonu cementowego, mastyksu grysowego (SMA), asfaltu lanego itd. nie są jednak optymalne pod względem tłumienia hałasu. Może więc pora zastosować niestandardowe rozwiązania?