Projektowanie

Dobór parametrów geometrycznych ulic w terenie zurbanizowanym

Bardzo szybki rozwój i urbanizacja terenów zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej. W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z doborem parametrów geometrycznych dla ulic w terenach zabudowanych i na obszarach, gdzie zabudowa mieszkaniowa dopiero się rozwija.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. zapoczątkowało bardzo dynamiczny rozwój sektora budowlanego, w szczególności budownictwa drogowego. Co roku dysponujemy dużymi środkami na budowę nie tylko dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, lecz także nansami na budowę nowych i modernizację istniejących ulic miejskich i podmiejskich.

W ostatnich kilkunastu latach widoczny jest bardzo szybki rozwój i urbanizacja terenów zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji. Stale rosnąca liczba budynków mieszkalnych – zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych – wiąże się jednak również z koniecznością zapewnie- nia odpowiedniej infrastruktury drogowej. Czasami zdarza się, że drogi budowane są przez firmy deweloperskie wraz z budową obiektów mieszkaniowych, jednakże w większości przypadków budowa dróg to zadanie dla sektora samorządowego.

Podstawowym dokumentem określającym parametry dróg jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ostatnia wersja rozporządzenia opublikowana 29 stycznia 2016 r. w formie obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Wyroby syntetyczne w warstwach bitumicznych

Dynamiczny rozwój sieci drogowej w Polsce wiąże się z chęcią poszukiwania przez inwestorów możliwości zmniejszenia kosztów budowy pojedynczych odcinków dróg, aby móc ich wykonać jak najwięcej. Wiele rm produkujących różnego rodzaju syntetyki usilnie namawia do ich stosowania w każdym przypadku, podnosząc możliwość znacznego wzmocnienia konstrukcji, a czasami nawet zmniejszenia jej grubości. Problem jednak w tym, że źle zaprojektowany i wbudowany syntetyk może przynieść jedynie straty, czasami wymuszając nawet całkowitą przebudowę odcinka drogi.

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.