Prawo w Pigułce

Ustalenie granic nieruchomości w praktyce zarządcy drogi

Ustalenie granic nieruchomości w trybie postępowania rozgraniczeniowego następuje wówczas, gdy granice nieruchomości nie zostały wcześniej ustalone, były ustalone, ale stały się sporne, lub nie ma dokumentów pozwalających na określenie pierwotnego położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych. W praktyce zarządcy drogi często zachodzi konieczność rozgraniczenia drogi od sąsiadujących z nią działek.

Rozgraniczenie polega na urzędowym ustaleniu przebiegu granicy między sąsiadującymi nieruchomościami. Postępowanie rozgraniczeniowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek strony. W konsekwencji ustalając w postępowaniu rozgraniczeniowym granice nieruchomości, określa się, do jakiego miejsca w terenie sięga prawo własności przysługujące właścicielom gruntów sąsiednich. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2017 r. (sygn. akt II SA/Bd 161/17) w postępowaniu tym są realizowane przepisy prawa cywilnego dotyczące ochrony własności.

Ustawodawca, określając w art. 30 ust. 4 p.g.k., że postępowanie rozgraniczeniowe wymaga wydania postanowienia o jego wszczęciu – odmiennie niż w k.p.a., gdzie samo podanie wszczyna postępowanie administracyjne – tym samym nałożył na organ obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Obejmuje ono między innymi badanie, czy zachodzą do tego podstawy, a w szczególności, czy osobie składającej wniosek przysługuje przymiot strony w tym postępowaniu oraz czy postępowanie może się toczyć z uwagi na brak wcześniejszego ustalenia granic nieruchomości ostateczną decyzją organu administracji lub prawomocnym postanowieniem sądu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Pasy ruchu dla rowerów

Pasy ruchu dla rowerów są bardzo istotnym elementem infrastruktury rowerowej, zwłaszcza w przypadku miast. Przy ich wyznaczaniu konieczne jest uwzględnienie wielu czynników związanych z parametrami jezdni, rozwiązaniami dla ruchu samochodowego, a także zachowaniami użytkowników drogi. Infrastruktura rowerowa powinna być bowiem intuicyjna: czytelna, jednoznaczna i bezpieczna zarówno w warunkach doskonałej widoczności, jak i w deszczowy jesienny wieczór.

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Jesienne remonty dróg i ulic

Okres jesienny to czas, gdy można wykonać ostatnie remonty przed nastaniem mrozów, które uniemożliwiają lub przynajmniej bardzo utrudniają efektywne prowadzenie prac drogowych. Nie wszystkie remonty można wykonać szybko, niektóre stosowane technologie są w praktyce mało efektywne. Należy jednak pamiętać, że o ile w okresie letnim nawierzchnia jest dość dobrze widoczna, o tyle po opadach śniegu i przy gołoledzi każdy ubytek w jezdni może przyczynić się do poważnych w skutkach wypadków czy kolizji.