Prawo w Pigułce

Nabycie nieruchomości w trybie art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami-studium przypadku

W lipcu 2017 r. właściciel nieruchomości przedłożył zarządcy drogi wniosek o wykup prawa własności do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie, wraz z garażem. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca uzasadnił, że w październiku 2009 r. wydano na jego rzecz decyzję o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego. W momencie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie zdawał sobie sprawy, że inny organ administracji publicznej prowadzi postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przez przedmiotową nieruchomość przebiegały dwie napowietrzne linie energetyczne 110 kV, przy czym słupy należące do tych linii zlokalizowano w znacznej od niej odległości.

Po wydaniu przez organ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej okazało się, że objęła ona swoim zakresem również nieruchomość należącą do wnioskodawcy, w taki sposób, że ustalono na niej obowiązek przebudowy sieci wysokiego napięcia 110 kV. W efekcie na sąsiedniej działce ewidencyjnej został zlokalizowany słup energetyczny. Według wnioskodawcy w wyniku przebudowy odległość od przedmiotowego słupa do granicy jego nieruchomości wynosi zaledwie 9,4 m, co uniemożliwia mu korzystanie z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Właściciel podniósł, że linia napowietrzna stwarza dla niego ograniczenia w normalnym użytkowaniu nieruchomości, a w szczególności wpływa negatywnie na dokończenie budowy budynku mieszkalnego z garażem. Wnioskodawca przywołał przepis art. 124 ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym, jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby występujący z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Z czego budować zatoki autobusowe?

Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobusowych często stają się wąskim gardłem dróg lokalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa zatok autobusowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne dla wydzielonych zatok autobusowych, a także przeanalizowano koszty takiej inwestycji.

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Parametry dróg dla rowerów

Projektując infrastrukturę rowerową, należy przede wszystkim określić, skąd i dokąd będą udawali się rowerzyści, a także główne relacje wynikające z obecnych i przewidywanych źródeł i celów podróży oraz podstawowego adresata konkretnej infrastruktury rowerowej. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednich parametrów geometrycznych, które w dużej mierze decydują o sukcesie inwestycji.