Prawne Zeszyty Drogowe

Zmiany granic pasa drogowego

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien określać pas terenu przeznaczony pod przyszłą budowę dróg. Jakie więc skutki dla planu ma zmiana granicy pasa drogowego?

Definicję pojęcia „pas drogowy” zawiera art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260), zgodnie z którą jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia mające na celu zaspokojenie potrzeb zarządzania drogą. Ten sam przepis w pkt 2 definiuje pojęcie „drogi” jako budowli wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącej całość techniczno-użytkową, przeznaczonej do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanej w pasie drogowym. Pojęcie „pasa drogowego” jest więc pojęciem znacznie szerszym od „drogi”.

Droga a pas drogowy

Jak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 7 stycznia 2010 r., droga musi być budowlą, zaś pas drogowy stanowi grunt, na którym ta budowla jest zlokalizowana (sygn. akt: I SA/Kr 1666/09). Należy uznać, że pas drogowy, jako grunt, jest w rozumieniu art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomością gruntową. Tak też stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 lipca 2007 r. (sygn. akt: VI SA/Wa 883/07): W wykładni art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 1985 r. o drogach publicznych pomocne są z pewnością przepisy Kodeksu cywilnego. W przekonaniu Sądu z punktu widzenia prawa cywilnego pas drogowy stanowi nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), a także budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Konsekwencją odniesienia powyższej definicji do pojęcia pasa drogowego jest określenie jego granic w myśl art. 143 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, iż w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią.

Jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 stycznia 2009 r.: Uwzględniając funkcjonalną rolę pasa drogowego, w kontekście jego zasięgu zarówno nad wydzielony obszar, jak i w jego głąb, należy stwierdzić, że granice te określają obiekty i urządzenia służące realizacji celów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także zarządzania drogą (sygn. akt: II GSK 614/08).

Granice pasa drogowego powinny być wyraźnie zaznaczone liniami granicznymi na planie gruntu. Zatem w celu wykazania granic pasa drogowego niezbędne jest przedłożenie planu gruntu z wyraźnie zaznaczonymi liniami granicznymi tego gruntu (wyrok NSA z 17 czerwca 2008 r., sygn. akt: II GSK 171/08).

Droga, jako budowla, musi być posadowiona na określonym gruncie. Wybudowanie drogi wymaga zatem pozyskania stosownego terenu, niezbędnego do jej posadowienia wraz z innymi obiektami służącymi prowadzeniu ruchu na drodze. Terenem tym jest właśnie pas drogowy.

Budowa i przebudowa drogi

Wspomniana wyżej ustawa o drogach publicznych definiuje także pojęcia „budowy” i „przebudowy drogi”. Zgodnie z art. 4 pkt 17 tej ustawy „budową drogi” są działania polegające na wykonywaniu połączeń drogowych między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także ich odbudowa i rozbudowa. Natomiast „przebudową drogi” – według art. 4 pkt 18 tego aktu prawnego – jest wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego. Jak z tego wynika, zmiana granic pasa drogowego wiąże się z budową nowej drogi, w tym –

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE