Prawne Zeszyty Drogowe

(Nie)bezpieczeństwo pracy przy budowach dróg

Budowa lub remont drogi – jako inwestycja na dużym, łatwo dostępnym dla osób postronnych terenie – generuje zwiększoną liczbę wypadków. Ich powodem jest m.in. nieprzestrzeganie zasad BHP.

Inwestycje drogowe charakteryzują się prowadzeniem robót budowlanych w zmieniających się warunkach atmosferycznych, na zróżnicowanym i dużym terenie, w obszarach dostępnych dla osób niezwiązanych z procesem budowlanym. Takie warunki wpływają na wysokie zagrożenie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększoną liczbę wypadków i oddziaływanie czynników niebezpiecznych. Niestety, jak wynika z danych udostępnianych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Państwową Inspekcję Pracy, przy budowie i remoncie dróg często dochodzi do naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w wielu przypadkach okazuje się, że uczestnikom procesu budowlanego nie są znane podstawowe standardy bezpiecznej budowy.

Plan BIOZ

Stosownie do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), inwestor jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowlanego i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Plan ten opracowywany jest przez kierownika budowy na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przygotowanej przez projektanta, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych (wymogi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Przy sporządzaniu planu BIOZ, a następnie przy budowie lub remoncie dróg, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji robót budowlanych, wynikających przede wszystkim z następujących regulacji: 

  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
  • Rozporządzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Przywołane przepisy określają w szczególności warunki i wymogi dotyczące zagospodarowania terenu budowy, przygotowania pracowników do wykonywanych robót, organizacji robót i stanowisk pracy, w tym warunków socjalnych i higienicznych, wykonywania i użytkowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na terenie budowy, użytkowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych na terenie budowy, wykonywania robót ziemnych i robót na wysokościach, a także zasady montażu i użytkowania rusztowań i żurawi budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy

Organizacja terenu budowy przy budowie lub remoncie dróg znacznie różni się od organizacji zamkniętych terenów przy budowie obiektów kubaturowych. Z uwagi na duży, często wielokilometrowy obszar budowy oraz nakładanie się na teren budowy dróg i miejsc ogólnodostępnych zastosowanie typowych rozwiązań organizacyjnych jest znacznie utrudnione. Uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są jednak do podejmowania takich działań, aby również przy inwestycjach drogowych organizacja terenu budowy zapewniała bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom zatrudnionym oraz bezpieczeństwo osobom niebiorącym bezpośredniego udziału w procesie budowy.

Z uwagi na brak możliwości ogrodzenia terenu budowy należy go w inny sposób zabezpieczyć przed możliwością wej - ścia osób nieupoważnionych, np. poprzez oznakowanie

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE