Prawne Zeszyty Drogowe

Uprawnienia zawodowe po nowelizacji prawa budowlanego

Zmiany w zakresie nabywania uprawnień budowlanych wzbudzają liczne kontrowersje. Z jednej strony otwarto szerszy dostęp do zawodów technicznych, z drugiej jednak powstają obawy o przygotowanie nowych osób na rynku pracy do udziału w procesie inwestycyjnym. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo, kto i w jakim zakresie może uczestniczyć w robotach budowlanych.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 10 czerwca 2014 r.) stanowi kolejny etap zmian legislacyjnych w zakresie zmniejszenia liczby zawodów regulowanych w Polsce. Wprowadza ona m.in. zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Powyższa ustawa przewiduje obszerną deregulację lub całkowitą dereglamentację zawodów technicznych pozostających w gestii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Deregulacja i dereglamentacja

Znoszenie barier i ograniczeń w dostępie do zawodów technicznych realizowane jest w drodze deregulacji i dereglamentacji, pod którymi należy rozumieć:

  1. deregulacja – redukcja ograniczeń stawianych przez prawodawcę przed osobami chcącymi wykonywać dany zawód, przy zgodzie co do pozostawienia go w katalogu zawodów regulowanych. Strategia ta dotyczy w szczególności zawodów zaufania publicznego. Prawodawca optymalizuje wtedy stosowane regulacje, kierując się rachunkiem kosztów generowanych przez konkretne rozwiązania i korzyści wynikających z ograniczenia asymetrii informacji na rynku. Deregulacja (a więc redukcja kosztów w rozumieniu ekonomicznym wejścia do zawodu) może obejmować różne obszary ograniczeń, np.: zmniejszenie kosztów (finansowych) nabycia uprawnień do wykonywania danego zawodu, skrócenie ścieżki uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu czy też zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania uprawnień do wykonywania danego zawodu, np. przez ujednolicenie stosownych egzaminów;
  2. dereglamentacja – wyłączenie danego zawodu z katalogu zawodów regulowanych. Całkowita rezygnacja ustawodawcy z regulacji danego rynku jest efektywna w sytuacji, gdy brakuje przesłanek

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

FIDIC w konkretach: Zmiany w Warunkach Kontraktowych - jak ulepszyć i przyspieszyć roboty budowlane bez naruszania przepisów PZP

Warunki Kontraktowe FIDIC przewidują możliwość wprowadzania zmian do kontraktu. Wspomniane zmiany polegają przede wszystkim na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych określonych w kontrakcie, zmianie charakteru, sposobu oraz terminu ich wykonywania.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne

Każda nowo planowana inwestycja drogowa wzbudza wśród lokalnej społeczności skrajne emocje. Z jednej strony jest to nastawienie pozytywne, czasem wręcz entuzjastyczne. Wszak budowa czy modernizacja dróg to nie tylko poprawa jakości i komfortu przemieszczania się. To także szansa na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Nowoczesne drogowe szlaki komunikacyjne przyciągają inwestorów, powstają wzdłuż nich duże centra logistyczne czy magazyny, a gminy częstokroć kształtują nową politykę przestrzenną. Z drugiej strony pojawiają się niepewność i pytania. Czy w wyniku planowanej inwestycji zostanę wywłaszczony? Czy otrzymam godne odszkodowanie? Ile wart jest 1 m2 mojego gruntu? W niniejszym artykule przedstawię Czytelnikom zasady ustalania odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, a także wzajemne zależności między cenami gruntu pod drogi krajowe i samorządowe na przykładzie drogi S5 Mielno – Gniezno.