Prawne Zeszyty Drogowe

FIDIC w konkretach: Zmiany w Warunkach Kontraktowych - jak ulepszyć i przyspieszyć roboty budowlane bez naruszania przepisów PZP

Warunki Kontraktowe FIDIC przewidują możliwość wprowadzania zmian do kontraktu. Wspomniane zmiany polegają przede wszystkim na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych określonych w kontrakcie, zmianie charakteru, sposobu oraz terminu ich wykonywania.

Zmiany te mają na celu usprawnienie realizacji kontraktu poprzez np. usunięcie powstałych usterek, zapewnienie odpowiedniej jakości realizowanej inwestycji bądź też podjęcie stosownych działań dla zwiększenia bezpieczeństwa personelu znajdującego się na terenie budowy. Zgodnie z klauzulą 13 (Zmiany i korekty) podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia tej procedury jest inżynier, przy czym zmiany wprowadzane są na mocy polecenia lub żądania inżyniera bądź na wniosek wykonawcy, który przedłoży szczegółową ofertę. Wykonawca zobowiązany jest z kolei potwierdzić jego otrzymanie. Procedura wprowadzenia zmian daje więc inżynierowi w tym zakresie szerokie uprawnienia. W związku z powyższym inżynier, działając w imieniu zamawiającego, ma prawo inicjować zmiany w zakresie przewidzianym przez Warunki Kontraktowe FIDIC oraz umowę z zamawiającym. Z uwagi na to ww. polecenia są wiążące dla wykonawcy. W przypadku wydania przez inżyniera polecenia obejmującego zmiany wykraczające poza zakres zmian, do których wprowadzania jest uprawniony, konieczne będzie udzielenie przez zamawiającego stosownego pełnomocnictwa do tej czynności. Bez takiego pełnomocnictwa inżynier nie będzie władny do wydawania wykonawcy wiążących poleceń, a wszelkie zmiany mogą zostać wprowadzone w życie jedynie na mocy aneksu zawartego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do kontraktu opierającego się na Warunkach Kontraktowych FIDIC podlega pewnym ograniczeniom, jeżeli dana inwestycja jest realizowana na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) strony nie mogą dokonywać zmian, jeśli nie były one przewidziane uprzednio w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ograniczenie to dotyczy wprowadzania zmian istotnych, a więc takich, które wykraczają poza zakres kontraktu i które mogą wpływać na jego przedmiot.

W związku z powyższym powstaje pytanie, jaki charakter muszą mieć zmiany wprowadzone przez inżyniera na mocy wydanego przez niego polecenia, żądania lub oferty wykonawcy oraz jak powinna przebiegać procedura ich wprowadzania w życie, aby nie zostały naruszone przepisy Prawa zamówień publicznych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Uprawnienia zawodowe po nowelizacji prawa budowlanego

Zmiany w zakresie nabywania uprawnień budowlanych wzbudzają liczne kontrowersje. Z jednej strony otwarto szerszy dostęp do zawodów technicznych, z drugiej jednak powstają obawy o przygotowanie nowych osób na rynku pracy do udziału w procesie inwestycyjnym. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo, kto i w jakim zakresie może uczestniczyć w robotach budowlanych.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne

Każda nowo planowana inwestycja drogowa wzbudza wśród lokalnej społeczności skrajne emocje. Z jednej strony jest to nastawienie pozytywne, czasem wręcz entuzjastyczne. Wszak budowa czy modernizacja dróg to nie tylko poprawa jakości i komfortu przemieszczania się. To także szansa na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Nowoczesne drogowe szlaki komunikacyjne przyciągają inwestorów, powstają wzdłuż nich duże centra logistyczne czy magazyny, a gminy częstokroć kształtują nową politykę przestrzenną. Z drugiej strony pojawiają się niepewność i pytania. Czy w wyniku planowanej inwestycji zostanę wywłaszczony? Czy otrzymam godne odszkodowanie? Ile wart jest 1 m2 mojego gruntu? W niniejszym artykule przedstawię Czytelnikom zasady ustalania odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, a także wzajemne zależności między cenami gruntu pod drogi krajowe i samorządowe na przykładzie drogi S5 Mielno – Gniezno.