Prawne Zeszyty Drogowe

Odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne

Każda nowo planowana inwestycja drogowa wzbudza wśród lokalnej społeczności skrajne emocje. Z jednej strony jest to nastawienie pozytywne, czasem wręcz entuzjastyczne. Wszak budowa czy modernizacja dróg to nie tylko poprawa jakości i komfortu przemieszczania się. To także szansa na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Nowoczesne drogowe szlaki komunikacyjne przyciągają inwestorów, powstają wzdłuż nich duże centra logistyczne czy magazyny, a gminy częstokroć kształtują nową politykę przestrzenną. Z drugiej strony pojawiają się niepewność i pytania. Czy w wyniku planowanej inwestycji zostanę wywłaszczony? Czy otrzymam godne odszkodowanie? Ile wart jest 1 m2 mojego gruntu? W niniejszym artykule przedstawię Czytelnikom zasady ustalania odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, a także wzajemne zależności między cenami gruntu pod drogi krajowe i samorządowe na przykładzie drogi S5 Mielno – Gniezno.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podstawą wywłaszczenia

Obecnie pozyskanie gruntów pod budowę dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych następuje w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.). Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, a starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) na wniosek właściwego zarządcy drogi, po uprzednim uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Decyzja zrid zawiera w szczególności:

 1. wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii,
 2. określenie linii rozgraniczających teren,
 3. warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa,
 4. wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich,
 5. zatwierdzenie podziału nieruchomości,
 6. oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego,
 7. zatwierdzenie projektu budowlanego.

Nieruchomości bądź ich części położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogowej stają się mocy prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, a odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34 Strona 35 Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

FIDIC w konkretach: Zmiany w Warunkach Kontraktowych - jak ulepszyć i przyspieszyć roboty budowlane bez naruszania przepisów PZP

Warunki Kontraktowe FIDIC przewidują możliwość wprowadzania zmian do kontraktu. Wspomniane zmiany polegają przede wszystkim na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych określonych w kontrakcie, zmianie charakteru, sposobu oraz terminu ich wykonywania.

MARCIN KRAWCZYK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Uprawnienia zawodowe po nowelizacji prawa budowlanego

Zmiany w zakresie nabywania uprawnień budowlanych wzbudzają liczne kontrowersje. Z jednej strony otwarto szerszy dostęp do zawodów technicznych, z drugiej jednak powstają obawy o przygotowanie nowych osób na rynku pracy do udziału w procesie inwestycyjnym. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo, kto i w jakim zakresie może uczestniczyć w robotach budowlanych.