Prawne Zeszyty Drogowe

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU DROGOWEGO – JAK ZARZĄDCA POWINIEN SIĘ ZA TO ZABRAĆ

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której drogi ulegają uszkodzeniu, a co za tym idzie – rośnie potrzeba remontu. Zarządcy dróg często wynajmują firmy remontowe, często też dysponują własną siecią specjalistów posiadających sprzęt remontowy.

Z istoty umowy ubezpieczenia nie wynika zakaz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy szkoda powstała lub uległa zwiększeniu wskutek zaistnienia przesłanek określonych w samej umowie lub w stanowiących jej część kwalifikowanych wzorcach, jakimi są ogólne warunki umów. 

Wprawdzie w judykaturze utrwalone jest stanowisko, że wykładnia postanowień umowy ubezpieczenia (a także postanowień wzorca umowy stosowanego przez ubezpieczyciela) musi uwzględniać cel umowy ubezpieczenia, którym jest zapewnienie przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczonemu, w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczonym ryzykiem, polegającej na spełnieniu określonego świadczenia w ramach ponoszonej odpowiedzialności, przy jednoczesnym ograniczonym rozumieniu przesłanek wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela, tym niemiej wskazuje się jednocześnie, że taki kierunek wykładni ma znaczenie przy dokonywaniu interpretacji postanowień niejednoznacznych, nieostrych, czy wprowadzających kryteria ocenne.

Za sprzeczne z dobrymi obyczajami uznaje się działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MIRON TADYCH styczeń-luty | 1 (54) 2021

PODWYKONAWSTWO W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1 stycznia 2021 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa Prawo zamówień publicznych. Mimo że posiada dokładnie taki sam tytuł, jak poprzedni akt prawny z 2004 r., różni się od niego wieloma nowymi rozwiązaniami. Zanim jednak cokolwiek dobrego wyniknie z nowych przepisów, zarządcy dróg i wykonawcy muszą dobrze zapoznać się z regulacjami, które odmiennie niż dotychczas ukształtują pozycję stron w zamówieniach publicznych udzielanych na budowę czy przebudowę dróg.