Prawne Zeszyty Drogowe

Kiedy inwestor nie odpowiada solidarnie za podwykonawcę

Przesłanki i zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy są jednym z najaktualniejszych problemów związanych z inwestycjami budowlanymi zarówno tymi realizowanymi w formule zamówień publicznych, jak i przez inwestorów prywatnych. Ostatnie orzecznictwo pokazuje, iż kwestie te nadal w praktyce budzą kontrowersje.

Odpowiedzialność solidarna

Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Z odwołania się do nich w omawianym przepisie należy wywieść jedynie wymaganie, aby rezultat świadczenia podwykonawcy spełnionego na podstawie umowy z wykonawcą składał się na obiekt stanowiący przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty budowlane. Tylko wtedy, gdy rezultat świadczenia podwykonawcy wchodzi w skład obiektu stanowiącego przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane, można usprawiedliwić nałożenie na inwestora obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, połączonego węzłem solidarności z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę.

Odstąpienie od umowy

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których wykonawca zrywa umowę ze swoim podwykonawcą (odstępuje od niej). Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele i najczęściej wynikają bezpośrednio z umowy. Wśród przyczyn będących podstawą do odstąpienia od umowy wymienia się m.in.

  • rozwiązanie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym; umowa zostanie rozwiązana lub wypowiedziana,
  • odstąpienie przez zamawiającego od umowy z wykonawcą,
  • odstąpienie przez wykonawcę od umowy z zamawiającym,
  • rażące naruszenie przez podwykonawcę umowy, np. nieuzasadnione zejście z placu budowy,
  • zwłokę w rozpoczęciu prac, 
  • opóźnienia w realizacji robót,
  • wykonywanie robót niezgodnie z projektem, przepisami lub sztuką budowlaną.

Nie ulega wątpliwości, że odstąpienie od umowy jest jedną z bardziej drastycznych sytuacji w toku realizacji inwestycji. Pytanie, które automatycznie się nasuwa, to, czy realizacja umownego prawa odstąpienia przez wykonawcę od zawartej z podwykonawcą umowy o roboty budowlane, na którą inwestor wyraził zgodę, powoduje ustanie wskazanej w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę? Czy może

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

DAMIAN MICHALAK styczeń-luty | 1 (30) 2017

Zamówienia in-house po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Zamówienia in-house to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów dotyczących obowiązującej od lipca br. nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy pozwalające udzielić zamówienia z wolnej ręki podmiotowi ściśle zależnemu od zamawiającego budzą wiele wątpliwości praktycznych. Jak je rozstrzygać? Konieczna jest znajomość orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (30) 2017

Umieszczanie znaków drogowych przez zarządców dróg

Specyfika ruchu drogowego wymaga przeniesienia ustalonych w przepisach prawnych zasad na drogę w postaci różnego rodzaju znaków drogowych. Już samo posłużenie się zapisem prawnym dla określenia zakazu lub nakazu jest, co do zasady, niewystarczające. Aby nie przerzucać na kierowcę ryzyka nieświadomego naruszania przepisów ruchu drogowego, stosuje się więc znaki drogowe, również te o charakterze informacyjnym.