Prawne Zeszyty Drogowe

Jak przeprowadzić przebudowę sieci uzbrojenia terenu w związku z realizacją inwestycji drogowych

Wydana przez organ administracji publicznej decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiera fakultatywnie ustalenia dotyczące obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Jakie wynikają z tego tytułu dwa podstawowe obowiązki zarządcy drogi dotyczące gospodarowania nieruchomościami?

Wpis do działu III księgi wieczystej

Często bywa tak, zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji drogowych, że przebudowy sieci uzbrojenia terenu dokonuje się na nieruchomościach zlokalizowanych poza projektowanymi pasami drogowymi. Oznacza to, że działki ewidencyjne wchodzące w skład takich nieruchomości nie przechodzą z urzędu na rzecz Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego, tylko pozostają przy dotychczasowym właścicielu. Pomimo tego, iż zarządca drogi nie uzyskuje do takich nieruchomości trwałego zarządu, jest zobligowany do dokonania w księdze wieczystej (KW) stosownego wpisu. Podstawę do dokonania wpisu w dziale III księgi wieczystej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) mająca walor ostateczności. Dobrym obyczajem jest, aby przed złożeniem wniosku o wpis do KW poinformować o tym fakcie właściciela nieruchomości oraz przekazać informację o przebiegu projektowanej przebudowy (kolizji), o tym, kto będzie bezpośrednim wykonawcą robót i o adresie Biura Budowy.

Księgi wieczyste są jawne i prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ujawnione w księdze wieczystej, ma pierwszeństwo przed takim prawem nieujawnionym. Co istotne, o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu.

Zarządca wnioskuje o wpis ograniczenia na znormalizowanym formularzu KW-WPIS. Do wniosku należy załączyć:

 1. decyzję organu administracji publicznej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 2. opcjonalnie, decyzję organu administracji publicznej II instancji,
 3. pełnomocnictwo osoby upoważnionej do podpisania wniosku,
 4. wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego dotyczący właściwych działek ewidencyjnych,
 5. wyrys z planu sytuacyjnego z zaznaczanym obszarem ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości.

Poniżej przykład wniosku o dokonanie wpisu do działu III księgi wieczystej

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Strona 29 Strona 30 Strona 31

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK marzec-kwiecień | 2 (31) 2017

Odwrócony VAT – problemy w branży drogowej

Uchwalona w grudniu 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z początkiem 2017 r. niemałe zamieszanie w branży budowlanej. Wszystko z powodu tzw. odwrotnego obciążenia na gruncie podatku od towarów i usług (VAT). O ile sama zmiana przepisów nie była zaskoczeniem, o tyle praktyczne problemy, którym muszą stawić czoło przedsiębiorstwa budowlane, przyprawiają o ból głowy.

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (31) 2017

Zbrojenie nawierzchni betonowych – czy zawsze jest potrzebne i jakie warto wybrać na drogach lokalnych?

Nawierzchnie betonowe od kilkunastu lat cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to głównie z ich trwałości sięgającej nierzadko ponad 30-40 lat, co jest praktycznie niespotykane przy tradycyjnych nawierzchniach bitumicznych. Ponadto koszt budowy drogi betonowej jest obecnie porównywalny z budową drogi o konstrukcji podatnej, więc kwestie finansowe stopniowo tracą na znaczeniu.