Warto Wiedzieć

ROSZCZENIA O NAPRAWĘ DROGI GMINNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA

Jednym spośród obowiązków ciążących na zarządcach dróg gminnych i powiatowych, jest utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, tj. takim, który m.in. wyklucza narażenie użytkowników na wypadek, poprawia ich jakość oraz zwiększa bezpieczeństwo ruchu. Ustawowe obciążenie zarządców dróg ww. obowiązkami skłania podmioty zainteresowane, w szczególności korzystające na co dzień z konkretnej infrastruktury drogowej, do stosowania różnych środków zmierzających do wyegzekwowania poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych. Wybrane aspekty prawne wskazanego zjawiska, stanowią przedmiot niniejszego artykułu.

Obowiązek utrzymania należytego stanu dróg
Przepis art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (dalej: u.d.p.) wprowadza ogólny obowiązek zarządcy drogi utrzymania nawierzchni drogi i chodników (wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2016 r., II OSK 1178/14). Odwołując się do definicji wyrażonej w art. 4 pkt 20 wskazanej w poprzednim zdaniu ustawy, obowiązek ten można odczytywać jako konieczność realizacji robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt I C 597/16, zarządca drogi jest obowiązany do utrzymania stanu bezpieczeństwa drogowego i nie powinien dopuszczać do występowania zagrożeń na drodze. W art. 20 pkt 4 u.d.p. podkreślono, że zarządcę obciąża w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Do tego obowiązku odwołuje się orzeczenia sądowe, w tym wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 września 2018 r., sygn. akt I ACa 396/18, w którym sąd stwierdził, że pod pojęciem utrzymania drogi i zarządzania nią należy rozumieć zwłaszcza konieczność dbałości o „substancję nawierzchni drogi i jej przejezdność”. Należy jednak mieć na względzie, że orzecznictwo sądowe definiuje obowiązki zarządców dróg również w sposób szerszy, uznając np. że na zarządcy drogi ciąży szeroko rozumiany obowiązek wykonywania ogółu prac remontowych, zabezpieczających i przywracających pierwotny (prawidłowy) stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu (wyrok SA w Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 r. I ACa 881/14). Szersze spojrzenie na katalog obowiązków zarządów dróg nawiązuje również do takich pojęć jak remont drogi, tj. wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi (art. 4 pkt 19 u.d.p.) oraz przebudowa drogi, a więc wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi (art. 4 pkt 18 u.d.p.).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień-październik | 5 (58) 2021

JCHARGE – UNIWERSALNE STACJE ŁADOWANIA ELEKTROMOBILNOŚCI DLA SMART CITY

Ulice bez korków to rzadko spotykany widok. Właściwie jedynie od święta, gdy osoby mieszkające w miastach wyjeżdżają do swoich rodzinnych domów lub na urlop, mamy okazję płynnie przejechać przez miasto. Aktualnie żyjemy w silnym trendzie urbanizacji. Przeprowadzone przez UNICEF badania pokazały jak wyglądają aktualnie migracje ludności. Wciąż ciągniemy za pracą do miast, mimo tego, że jest w nich coraz gęściej. To rodzi wiele wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o transport wewnątrz miast takich jak zakorkowanie, dostęp do wielu stref miejskich, centrów, znalezienie miejsc parkingowych itp. Do 2050 roku 70% ludzi będzie żyło w miastach. Ci wszyscy ludzie muszą się poruszać, przemieszczać, być mobilni, więc będzie tylko gęściej i ciaśniej. Miasta rozwijają się pochłaniając przylegające miejscowości, jednak w samych ich centrach wciąż wzrasta liczba mieszkańców i pracujących.

ARKADIUSZ CIUPA wrzesień-październik | 5 (58) 2021

NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ JEGO WPŁYW NA ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI

Z dniem 31 lipca 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dotychczasowe przepisy zostały zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.