Utrzymanie dróg

Zarządzanie drogami za pomocą spółki komunalnej

W obrocie gospodarczym występuje znaczna ilość spółek z kapitałem samorządowym, nazywanych powszechnie spółkami komunalnymi. Funkcjonują one w różnych sferach gospodarki komunalnej, chociażby zajmując się utrzymaniem zieleni miejskiej, zagospodarowaniem odpadów czy remontami. W świetle dorobku orzeczniczego pojawia się wątpliwość, w jakim zakresie spółki te mogą być wykorzystane w przestrzeni zarządzania drogami publicznymi.

1 STANOWISKO NSA

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym wyrażono pogląd o niedopuszczalności utworzenia i funkcjonowania gminnej spółki handlowej celem wykonywania zadań zastrzeżonych dla (fakultatywnie powoływanego) zarządu drogi (traktowanego jako innego rodzaju jednostka organizacyjna). NSA w wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r., sygn. I OSK 350/18, ocenił zgodność z prawem powierzenia przez radę gminy spółce komunalnej, w formule in-house, uchwałowego wykonywania zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymywania gminnych dróg, ulic i placów.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW SCHABOWSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Słupy oświetleniowe vs drogowe bariery ochronne – konflikt czy współpraca?

Składnikami infrastruktury drogowej są urządzenia drogowe oraz ich konstrukcje.
Do najliczniej występujących urządzeń tego typu należy zaliczyć słupy oświetleniowe oraz drogowe bariery ochronne. Artykuł dotyczy m.in. jakie są zasady jednoczesnego stosowania słupów oświetleniowych niespełniających lub spełniających kryteria bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 12767 i barier ochronnych.