Utrzymanie dróg

ADLER BROKERS GROUP - BŁĘDY WYKONAWCZE W UBEZPIECZENIU WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY I MONTAŻU (CAR/ EAR).

Ubezpieczenie budowlano-montażowe można rozszerzyć m.in. o szkody rzeczowe powstałe wskutek:

  • błędów projektowych,
  • wad materiałowych, wad odlewniczych,
  • błędów wykonawczych/ montażowych na terenie budowy

Zakłady ubezpieczeń rozszerzają w/w zakres poprzez włączenie klauzul o numerach 115 i 200. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jeśli numeracja klauzul jest taka sama, to zakres ubezpieczenia nie powinien się różnić między towarzystwami ubezpieczeniowymi. Nic bardziej mylnego!

Jedne towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają w podstawowym zakresie ubezpieczenia szkody powstałe wskutek wadliwego wykonania prac na terenie budowy/montażu, wskutek wadliwości wbudowanych/zamontowanych materiałów czy spowodowane błędami projektowymi. Następnie włączają klauzulami 115 i 200 szkody następcze powstałe wskutek błędów wykonawczych, wad materiałowych i błędów projektowych w elementach bez wad. Przykład: jeśli wskutek wady materiałowej betonu (nie zwiąże beton w związku z wadliwą recepturą- za dużo popiołu w porównaniu do cementu) zawali się element konstrukcyjny mostu, ubezpieczyciel zwróci za ten element konstrukcyjny i to co ten element zniszczył z wyjątkiem kosztu betonu. Drugi przykład: jeśli wskutek źle zamontowanych legarów (wada wykonawcza a nie materiałowa) zawali się dach, ubezpieczyciel zapłaci za zniszczony dach, ale nie wypłaci za wadliwie położone legary.

Kiedy mówimy o wadliwym wykonaniu?

Problem polega jednak na tym, że niektórzy ubezpieczyciele traktują rozszerzająco kwestię „wadliwego elementu”, za który nie chcą brać odpowiedzialności. Dla jednych wadliwie położone legary będą elementem wadliwym, za który nie ma wypłaty, a dla drugich wadliwie wykonany będzie cały dach i nie zapłacą za dach, a jedynie za zniszczone prawidłowo wykonane elementy np. ściany. Dla jednych wadą będzie dotknięty beton i zwrócą za element konstrukcyjny i szkody następcze, a dla innych wadliwy będzie cały element konstrukcyjny i zapłacą jedynie za szkody następcze z wyłączeniem całego elementu konstrukcyjnego.

Drugie towarzystwa ubezpieczeniowe z założenia ubezpieczają wadliwe wykonanie na terenie budowy i montażu w podstawowym zakresie, a wyłączenie odpowiedzialności dotyczy jedynie szkód powstałych wskutek wad materiałowych i błędów projektowych. Jest to zasadnicza różnica, gdyż wtedy w podanym przykładzie wadliwie zamontowanych legarów odpowiedzialność ubezpieczyciela zachodzi zarówno w stosunku do samych zniszczonych legarów, jak i całego zniszczonego dachu.

Dodatkowo do zakresu ubezpieczenia oprócz klauzul 115 i 200 można włączyć klauzulę części wadliwych z określonym w polisie limitem. Klauzula ta rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody w elementach wadliwie wykonanych, w elementach posiadających wadę materiałową czy w elementach wadliwie zaprojektowanych. Istnieje jednak zasadnicza różnica między ofertami towarzystw ubezpieczeniowych, które z założenia w podstawowym zakresie wyłączają błędy budowlane/montażowe popełnione na placu budowy a tymi, których zakres ubezpieczenia z założenia obejmuje takie błędy. W pierwszej sytuacji, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe wyłącza wszystkie szkody powstałe wskutek wadliwego wykonania, to z klauzuli części wadliwych do określonego limitu (!) będą wypłacane szkody w elementach wadliwie zaprojektowanych/wykonanych czy szkody w elementach z wadą materiałową.

W drugim przypadku, ubezpieczycieli, którzy w podstawowym zakresie odpowiadają za wadliwe wykonanie prac na terenie budowy, szkody w elementach wadliwie wykonanych będą płacone do pełnych sum z podstawowego zakresu, a z klauzuli części wadliwych będą płacone do określonego limitu szkody w elementach z wadą materiałową czy w elementach bezpośrednio dotkniętych wadą projektową.

W pierwszym przypadku za dach wypłacą z klauzuli 115/200, a za legary z klauzuli części wadliwych, chyba że będą traktować swoje wyłączenie rozszerzająco, wtedy zapłacą za dach i legary tylko do limitu z klauzuli części wadliwych. W drugim przypadku odszkodowanie za zawalony dach i legary będą płacone do pełnych sum z podstawowego zakresu. Limit klauzuli części wadliwych będzie dotyczył wady materiałowej i w naszych przykładach będzie miał zastosowanie do wadliwej mieszanki betonowej.

Jest to bardzo istotne rozróżnienie, bowiem klauzula części wadliwych oferowana jest zwykle ze stosunkowo niskim limitem odpowiedzialności i ma duże znaczenie, co będzie traktowane jako wadliwe: czy tylko elementy dotknięte wadą materiałową czy tez w najgorszym wypadku całość wadliwie wykonanego odcinka prac! A za szkody w mieniu nieodebranym przez inwestora płaci wykonawca!

Co ciekawe, często SIWZ w ogóle nie odnoszą się do omawianego problemu, ogólnikowo podając, że ubezpieczenie ma mieć włączone określone klauzule. Dostosowując polisę do wymagań SIWZ warto pochylić się nad tym zagadnieniem, gdyż często oferowany zakres ubezpieczenia nie ma odzwierciedlenia w cenie (można mieć taniej z szerszym zakresem lub drożej z węższym…).

 

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 40  Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (48) 2020

Zwalczanie śliskości drogowej. Jakie metody i jakie środki stosować?

Przy wykorzystaniu transportu samochodowego przewozi się obecnie kilka razy więcej towarów niż koleją, co uzmysławia, jakie znaczenie ma dla gospodarki sprawa przejezdności dróg w okresie zimowym – nie tylko dla transportu towarów, ale i przewozu osób. Stąd w coraz większym zakresie wprowadzane są w Polsce nowe metody odśnieżania dróg, a w szczególności nowe metody zwalczania śliskości zimowej.

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (48) 2020

Najczęstsze uchybienia bitumicznych nawierzchni mostowych

Na obiektach mostowych najczęściej buduje się nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Utrzymanie nawierzchni bitumicznej wymaga podobnych zabiegów, jak typowe utrzymanie jezdni na drogach i ulicach. Należy jednak mieć świadomość innego charakteru pracy nawierzchni mostowej, co przekłada się na inne przyczyny niektórych uszkodzeń.