Projektowanie

Innowacyjne wykorzystanie UPS w konstrukcjach drogowych

Nawiązujące do artykułu „Nawierzchnia betonowa w różnych odsłonach” [3] spojrzenie na zastosowanie betonów popiołowo-żużlowych z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania (UPS) w produkcji betonu do nawierzchni drogowych.

Współcześnie w składzie betonu znajduje się nie tylko cement, kruszywa i woda, ale także różnorodne domieszki i dodatki, które mają bezpośredni wpływ na właściwości struktury betonu oraz proces jego twardnienia.

Zgodnie z normą PN-EN 206:2016 możemy wyróżnić dwa typy dodatków. Typ I obejmuje dodatki praktycznie obojętne dla właściwości betonu, czyli pigmenty i mączkę wapienną. Typ II to wszelkie dodatki, które stosowane są w celu odpowiedniego modyfikowania właściwości betonu lub mieszanki betonowej, a zaliczamy do nich m.in. pył krzemionkowy, popiół lotny krzemionkowy, granulowany żużel wielkopiecowy. Norma określa również domieszki stosowane do modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub stwardniałego betonu. Zaliczają się do nich m.in.: plastyfikatory, domieszki przyspieszające lub opóźniające wiązanie, uszczelniające itp.

W zakresie stosowanych w betonach kruszyw ww. norma wyróżnia kruszywa zwykłe, kruszywa ciężkie i z żużla wielkopiecowego, kruszywa lekkie i z odzysku, a także kruszywa z recyklingu i kruszywa przetworzone.

Oferta nawierzchniowych technologii betonowych daje możliwość wyboru rozwiązań technologiczno- -materiałowych stosownie do funkcji, tak aby spełnić przede wszystkim oczekiwania użytkowników. Ponadto przez administratora brane są pod uwagę także koszty budowy i utrzymania przy zakładanej trwałości eksploatacyjnej.

Istotnym czynnikiem, który należy uwzględniać w aspekcie analizy trwałości eksploatacyjnej nawierzchni betonowych, jest skurcz i pęcznienie.

Podczas badań betonu stwardniałe betony pielęgnowane w wodzie wykazują stały, nieznaczny wzrost objętości, tj. pęcznienie powstające podczas hydratacji na skutek przemian fazowych, jakie w nich następują. Obserwuje się ponadto pęcznienie wywołane oddziaływaniem kwaśnych roztworów soli, np. na skutek opadów deszczu w okresach „grzewczych” – kwaśne deszcze wywołujące korozję siarczanową lub na skutek oddziaływania chemicznego, zimowego utrzymania nawierzchni (korozja chlorkowa).

Wtórnym efektem pęcznienia są mikropęknięcia, ale zasadniczym czynnikiem wywołującym pękanie nawierzchni betonowych jest skurcz – hydratacyjny i termiczny.

Wyżej wymienione problemy są znane i rozpoznane. Projektant powinien – stosownie do warunków pracy nawierzchni – dobrać właściwe dodatki i uwzględnić odpowiedni proces technologii mieszania, wbudowania i pielęgnacji, a w późniejszym okresie również zalecenia utrzymania.

Wykorzystanie UPS jest znane m.in. z produkcji cementu, gdzie uboczne produkty spalania stanowią dodatek dający efekt kompensacji naprężeń skurczowych w betonie, a także stosowane są jako dodatek do gotowej mieszanki betonowej, znacznie poprawiający jej ciekłość oraz urabialność. Rozwinęła się również produkcja spoiw drogowych na bazie pyłów – jako produktu ubocznego spalania węgla.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE