Prawne Zeszyty Drogowe

Szacowanie wartości zamówień na naprawę kilku dróg w gminie

Działalność inwestycyjna podmiotów publicznych w zakresie napraw, remontów czy też modernizacji dróg z założenia wiąże się z przygotowywaniem i przeprowadzaniem procesów zakupowych przy jednoczesnym stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Jedną z reguł charakterystycznych dla reżimu prawa zamówień publicznych jest obowiązek planowania inwestycji, w tym również ze względu na konieczność uwzględnienia wartości przyszłych zamówień, tak aby nie dopuścić do nieuprawnionego niezastosowania przepisów ustawy lub zastosowania reżimu o mniejszym stopniu rygoryzmu. Niniejszy artykuł odpowiada m.in. na pytania, czy remonty na kilku sąsiadujących ulicach należy oszacować łącznie.

Reguła szacowania wartości zamówienia

Przepis art. 28 p.z.p. wyraża podstawową regułę, którą zamawiający obowiązani są kierować się przy szacowaniu wartości zamówienia. Zgodnie ze wskazanym przepisem „podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością”. Jasny w swym brzmieniu przepis nie stanowi gwarancji niepojawiania się wątpliwości przy szacowaniu wartości zamówienia. Kluczowe utrudnienie wynika z przyjętego – za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – założenia, zgodnie z którym mówiąc o „jednym zamówieniu” należy w istocie używać pojęcia „zamówienie tego samego rodzaju”. O tożsamości usług zlecanych dla danego projektu, a więc o tym, czy w ramach umów realizowane było jedno zamówienie, decyduje to, czy zamówienie objęte umowami w ramach danej usługi w danym projekcie obejmowało świadczenia o takim samym lub podobnym przeznaczeniu, służące realizacji przejętego celu, czy było możliwe lub konieczne do udzielenia w tym samym czasie oraz czy jednocześnie mogło być wykonane przez jednego wykonawcę na danym rynku (wyrok NSA z dnia 22 marca 2017 r., II GSK 2590/15). Powyższe znajduje swoje rozwinięcie m.in. w uchwale KIO z dnia 2 października 2019 r., KIO/KD 59/19, w której wskazano, że na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących ustalania wartości zamówienia, wypracowane zostały zasady interpretacyjne pozwalające ustalić, czy w danym przypadku – w kontekście zakazów dzielenia zamówienia oraz zaniżania jego wartości – mamy do czynienia z jednym zamówieniem podzielonym na części czy kilkoma odrębnymi zamówieniami. W ramach tych zasad wskazuje się na kryteria: podobieństwa przedmiotowego (lub funkcjonalnego), tożsamości czasowej oraz możliwości realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę. Zamówienia spełniające wyżej wymienione kryteria winny być na gruncie regulacji dotyczących ustalania wartości zamówienia traktowane jako jedno zamówienie. Powyższe nie wyklucza dokonania podziału takiego zamówienia na części i udzielenia go w kilku odrębnych postępowaniach, jednakże do każdego postępowania mającego za przedmiot część zamówienia zamawiający obowiązany jest stosować przepisy właściwe dla całkowitej wartości zamówienia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 54  Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (60) 2022

Projekt budowlany drogi

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, jeżeli są one wymagane. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robot budowlanych oraz – w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu – określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Organy nie są uprawnione do kwestionowania merytorycznej treści projektu budowlanego.