Prawne Zeszyty Drogowe

Projekt budowlany drogi

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, jeżeli są one wymagane. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robot budowlanych oraz – w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu – określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Organy nie są uprawnione do kwestionowania merytorycznej treści projektu budowlanego.

Problematyka i wytyczne

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera – obok szeregu wymagań – zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ styczeń-luty | 1 (60) 2022

Szacowanie wartości zamówień na naprawę kilku dróg w gminie

Działalność inwestycyjna podmiotów publicznych w zakresie napraw, remontów czy też modernizacji dróg z założenia wiąże się z przygotowywaniem i przeprowadzaniem procesów zakupowych przy jednoczesnym stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Jedną z reguł charakterystycznych dla reżimu prawa zamówień publicznych jest obowiązek planowania inwestycji, w tym również ze względu na konieczność uwzględnienia wartości przyszłych zamówień, tak aby nie dopuścić do nieuprawnionego niezastosowania przepisów ustawy lub zastosowania reżimu o mniejszym stopniu rygoryzmu. Niniejszy artykuł odpowiada m.in. na pytania, czy remonty na kilku sąsiadujących ulicach należy oszacować łącznie.