Prawne Zeszyty Drogowe

Roboty budowlane w obiektach istniejących w pasie drogowym – zajęcie pasa drogowego

Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego oraz nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie.

 

Budowa, przebudowa czy remont obiektów budowlanych lub urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, wymagają zgody zarządcy drogi, a w przypadku, gdy planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno- -budowlanego.

Realizacja budynku w pasie drogowym co do zasady powoduje zagrożenie dla ruchu drogowego. Nie można podzielić stanowiska, że art. 38 ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi wyłącznie o „realnym”, a nie tylko „potencjalnym” zagrożeniu lub utrudnieniu w ruchu drogowym. Norma z art. 38 ust. 1 ustawy o drogach publicznych nie zawiera żadnego tego rodzaju kwantyfikatora. Zgodnie z definicją słownikową zagrożenie to sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony.

Z istoty rzeczy chodzi zatem o sytuację potencjalną, w której może zaistnieć określone niebezpieczeństwo. Okoliczność, że w związku z posadowieniem budynku w pasie drogowym nie doszło do tej pory do żadnej kolizji drogowej, nie może mieć zatem przesądzającego znaczenia, ponieważ zasadnicze znaczenie ma to, że w ocenie zarządcy drogi istnieje niebezpieczeństwo, że do tego rodzaju kolizji może dojść.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ styczeń-luty | 1 (60) 2022

Szacowanie wartości zamówień na naprawę kilku dróg w gminie

Działalność inwestycyjna podmiotów publicznych w zakresie napraw, remontów czy też modernizacji dróg z założenia wiąże się z przygotowywaniem i przeprowadzaniem procesów zakupowych przy jednoczesnym stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Jedną z reguł charakterystycznych dla reżimu prawa zamówień publicznych jest obowiązek planowania inwestycji, w tym również ze względu na konieczność uwzględnienia wartości przyszłych zamówień, tak aby nie dopuścić do nieuprawnionego niezastosowania przepisów ustawy lub zastosowania reżimu o mniejszym stopniu rygoryzmu. Niniejszy artykuł odpowiada m.in. na pytania, czy remonty na kilku sąsiadujących ulicach należy oszacować łącznie.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (60) 2022

Projekt budowlany drogi

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, jeżeli są one wymagane. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robot budowlanych oraz – w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu – określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Organy nie są uprawnione do kwestionowania merytorycznej treści projektu budowlanego.