Prawne Zeszyty Drogowe

PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE DRÓG I POBOCZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SAMORZĄDOWYM

Przyczyną wypadków na drogach i poboczach dróg na terenie samorządowym może być ich złe oznakowanie. Prawidłowe oznakowanie drogi i pobocza drogi powiatowej lub gminnej znajdującej się na terenie samorządowym należy do zarządcy drogi. Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy drogi powiatowej lub gminnej jest zatem utrzymanie drogi oraz urządzeń czy znaków drogowych zabezpieczających ruch na tej drodze.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • w jaki sposób umieszczać znaki drogowe,
  • jaką odpowiedzialność ponosi zarządca drogi w przypadku nieodpowiedniego oznakowania drogi,
  • czy ustawienie znaku należy do czynności dotyczących indywidualnych spraw administracyjnych.

OZNAKOWANIE DROGI NA TERENIE SAMORZĄDOWY

Znaki powinny być tak umieszczone, aby kierujący, dla których są one przeznaczone, mogli je łatwo i w porę rozpoznać. Zwykle należy je umieszczać po stro- nie drogi odpowiadającej kierunkowi ruchu; mogą być one jednak umieszczone lub powtórzone ponad jezdnią. Każdy znak umieszczony po stronie drogi odpowiadającej kierunkowi ruchu powinien być powtórzony nad jezdnią lub po drugiej stronie jezdni, jeżeli warunki miejscowe są tego rodzaju, że znaki mogłyby nie zostać w porę spostrzeżone przez kierujących, dla których są przeznaczone.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

DOTACJE NA DROGI SAMORZĄDOWE AKTUALNE ZASADY POZYSKIWANIA FUNDUSZY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków funduszu dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to narzędzie o niespotykanej dotychczas skali, pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

KASKADOWA DEKATEGORYZACJA DRÓG PUBLICZNYCH

Przeprowadzanie inwestycji drogowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim czy powiatowym może skutkować zwiększeniem liczby kilometrów dróg będących w zasobie gminy. Wspomniany w poprzednim zdaniu rezultat nie jest przejawem prestidigitatorstwa drogowego, lecz wynikiem obowiązujących regulacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645), dalej: u.d.p. Regulacje te były badane przez Trybunał Konstytucyjny i zostały uznane za zgodne z ustawą zasadniczą. Niemniej jednak ich obowiązywanie nadal budzi niezadowolenie wielu gmin.